Return to Video

שיטה אחרת לחיסור מספרים, בעל פה

 • 0:00 - 0:04
  אני רוצה להדגים דרך אחרת לחיסור שהינה שימושית
 • 0:04 - 0:05
  במידה ורוצים לחסר מספרים בראש
 • 0:05 - 0:08
  אני עושה זאת בצורה הבאה - זה לא בהכרח מהיר יותר מאשר
 • 0:08 - 0:11
  על נייר, אבל זה מאפשר לך לזכור מה אתה עושה
 • 0:11 - 0:13
  בגלל שאם אתה מתחיל ללוות וכאלה זה נעשה מאוד מסובך
 • 0:13 - 0:15
  לזכור מה בעצם קורה כאן
 • 0:15 - 0:16
  בואו ננסה לפתור כמה תרגילים
 • 0:16 - 0:27
  נחשב כמה זה תשעת אלפים ארבע מאות חמישים ושש פחות שבעת אלפים חמש מאות שמונים ותשע
 • 0:27 - 0:30
  ככה אני עושה את זה בראש
 • 0:30 - 0:35
  אני אומר שכדי לחשב כמה זה תשעת אלפים ארבע מאות חמישים ושש פחות שבעת אלפים חמש מאות שמונים ותשע, אתה צריך
 • 0:35 - 0:37
  לזכור את שני המספרים
 • 0:37 - 0:41
  אז קודם כל אני אומר, טוב, כמה יוצא תשעת אלפים ארבע מאות חמישים ושש
 • 0:41 - 0:44
  פחות שבעת אלפים ?
 • 0:44 - 0:48
  זה די קל כי אני פשוט מחשב תשעת אלפים פחות שבעת אלפים
 • 0:48 - 0:52
  אז אני יכול למחוק את המספר הזה
 • 0:52 - 0:54
  ולחסר ממנו שבעת אלפים
 • 0:54 - 0:58
  וקיבלתי אלפיים ארבע מאות חמישים ושש
 • 0:58 - 1:05
  אז בראש אני אומר לעצמי שתשעת אלפים ארבע מאות חמישים ושש פחות שבעת אלפים חמש מאות שמונים ותשע זה
 • 1:05 - 1:09
  בדיוק כמו - אם אני רק מחסר את השבעת אלפים -
 • 1:09 - 1:13
  אלפיים ארבע מאות חמישים ושש פחות חמש מאות שמונים ותשע
 • 1:13 - 1:15
  הוצאתי את השבעת אלפים מהמשחק
 • 1:15 - 1:19
  בעצם הפחתתי אותם משני המספרים שבתרגיל
 • 1:19 - 1:25
  עכשיו, אם אני רוצה לעשות אלפיים ארבע מאות חמישים ושש פחות חמש מאות שמונים ותשע, מה שאני עושה זה
 • 1:25 - 1:29
  לחסר חמש מאות משני המספרים
 • 1:29 - 1:31
  אז אם אני מחסר חמש מאות מהמספר התחתון
 • 1:31 - 1:33
  החמש הזה ייעלם
 • 1:33 - 1:36
  ואם אני מחסר חמש מאות מהמספר העליון, מה בעצם קורה ?
 • 1:36 - 1:40
  כמה זה אלפיים ארבע מאות חמישים ושש פחות חמש מאות ?
 • 1:40 - 1:41
  או בעצם דרך קלה יותר לחשוב על זה ?
 • 1:41 - 1:43
  כמה זה עשרים וארבע פחות חמש ?
 • 1:43 - 1:44
  טוב, זה תשע עשרה
 • 1:44 - 1:49
  אז זה הולך להיות אלף תשע מאות חמישים ושש
 • 1:49 - 1:51
  רגע, אני צריך לזוז קצת למעלה
 • 1:51 - 1:52
  אז נשארנו עם אלף תשע מאות חמישים ושש
 • 1:52 - 1:58
  בעצם התרגיל המקורי שלי הצטמצם לאלף תשע מאות חמישים ושש פחות שמונים ותשע
 • 1:58 - 2:02
  עכשיו אני יכול לחסר שמונים גם מהמספר הזה וגם מזה
 • 2:02 - 2:05
  אז אם אני מחסר שמונים מהמספר התחתון, הספרה שמונה נעלמת
 • 2:05 - 2:07
  שמונים ותשע פחות שמונים זה פשוט תשע
 • 2:07 - 2:09
  ואם אני מחסר שמונים מהמספר העליון, אני יכול פשוט לחשוב
 • 2:09 - 2:12
  כמה זה מאה תשעים וחמש פחות שמונה ?
 • 2:12 - 2:15
  טוב, מאה תשעים וחמש פחות שמונה, בואו נראה
 • 2:15 - 2:18
  חמש עשרה פחות שמונה זה שבע
 • 2:18 - 2:25
  אז מאה תשעים וחמש פחות שמונה יוצא מאה שמונים ושבע ואז אתה
 • 2:25 - 2:27
  עדיין נשאר עם השש שם
 • 2:27 - 2:32
  כלומר אלף תשע מאות חמישים ושש פחות שמונים זה אלף שמונה מאות שבעים ושש
 • 2:32 - 2:36
  .ועכשיו התרגיל שלי הצטמצם לאלף שמונה מאות שבעים ושש פחות תשע
 • 2:36 - 2:37
  .ואת זה אנחנו יכולים לעשות בראש
 • 2:37 - 2:40
  כמה זה שבעים ושש פחות תשע
 • 2:40 - 2:40
  כמה ?
 • 2:40 - 2:42
  שישים ושבע
 • 2:42 - 2:48
  אז התשובה הסופית שלנו היא אלף שמונה מאות שישים ושבע
 • 2:48 - 2:51
  וכמו שאתם יכולים לראות זה לא בהכרח מהר יותר מהדרך
 • 2:51 - 2:52
  שעשינו בסרטונים האחרים
 • 2:52 - 2:55
  אבל הסיבה שאני אוהב את השיטה הזו היא שבכל שלב, אני רק
 • 2:55 - 2:56
  צריך לזכור שני מספרים
 • 2:56 - 2:59
  אני צריך לזכור את המספר העליון החדש ואת
 • 2:59 - 3:00
  המספר התחתון החדש
 • 3:00 - 3:03
  המספר התחתון הוא תמיד כמה
 • 3:03 - 3:05
  ספרות שנשארו מהמספר המקורי
 • 3:05 - 3:08
  וככה אני אוהב לחשב דברים בראש
 • 3:08 - 3:10
  עכשיו, רק כדי לוודא שקיבלנו תשובה נכונה ואולי
 • 3:10 - 3:13
  כדי להשוות ולעמת את שתי השיטות
 • 3:13 - 3:15
  בואו נעשה את זה בדרך המסורתית
 • 3:15 - 3:25
  תשעת אלפים ארבע מאות חמישים ושש פחות שבעת אלפים חמש מאות שמונים ותשע.
 • 3:25 - 3:28
  אז בדרך הרגילה, אני אוהב לעשות את כל
 • 3:28 - 3:31
  ההלוואות שלי לפני שאני עושה אפילו חיסור אחד כדי שאני אוכל להישאר
 • 3:31 - 3:35
  במצב רוח של הלוואות, או שאתה יכול לחשוב על זה כארגון מחדש של המספר
 • 3:35 - 3:38
  אז אני מסתכל על כל הספרות במספר העליון ובודק האם כולן
 • 3:38 - 3:39
  גדולות יותר מאשר הספרות במספר התחתון ?
 • 3:39 - 3:41
  ואני מתחיל כאן מימין
 • 3:41 - 3:44
  שש בטוח לא גדול יותר מתשע, אז אני צריך ללוות.
 • 3:44 - 3:47
  אז אני לווה עשרת, כלומר אחד, מספרת העשרות
 • 3:47 - 3:48
  שיוצא בעצם עשר
 • 3:48 - 3:53
  אז השש הופך לשש עשרה והחמש הופך לארבע
 • 3:53 - 3:54
  ואז אני עובר לעשרות
 • 3:54 - 3:58
  ארבע צריך להיות גדול יותר משמונה אז אני לווה אחד
 • 3:58 - 4:00
  מהמאות
 • 4:00 - 4:03
  ואז ארבע הופך לארבע עשרה או בעצם מאה ארבעים כי
 • 4:03 - 4:04
  אנחנו מדברים בעשרות
 • 4:04 - 4:07
  ואז הארבע הזה הופך לשלוש
 • 4:07 - 4:10
  עכשיו שני הטורים האלה נראים בסדר, אבל כאן יש
 • 4:10 - 4:12
  לי שלוש, שזה פחות מחמש
 • 4:12 - 4:14
  זה לא מגניב בכלל, אז אני צריך ללוות שוב
 • 4:14 - 4:19
  השלוש ההוא הופך לשלוש עשרה והתשע ההוא הופך לשמונה
 • 4:19 - 4:22
  ועכשיו אני מוכן לחסר
 • 4:22 - 4:24
  אז יש לך שש עשרה פחות תשע שזה שבע
 • 4:24 - 4:27
  ארבע עשרה פחות שמונה שזה שש
 • 4:27 - 4:29
  שלוש עשרה פחות חמש זה שמונה
 • 4:29 - 4:31
  שמונה פחות שבע זה אחד
 • 4:31 - 4:34
  ולמזלנו, קיבלנו את התשובה הנכונה
 • 4:34 - 4:35
  אני רוצה שזה יהיה מאוד ברור
 • 4:35 - 4:37
  השיטה שהראיתי כאן היא לא בהכרח טובה יותר
 • 4:37 - 4:40
  השיטה הזו היא בעצם ארוכה יותר ותופסת יותר
 • 4:40 - 4:43
  שטח על הנייר מאשר השיטה המסורתית, אבל אותה, מבחינתי,
 • 4:43 - 4:45
  הרבה יותר קשה לזכור
 • 4:45 - 4:47
  הרבה יותר קשה לי לעקוב אחרי מה לוויתי
 • 4:47 - 4:50
  ומה נשאר מהיכן שלוויתי וכולי
 • 4:50 - 4:52
  אבל כאן, בכל נקודה בזמן, אני רק צריך
 • 4:52 - 4:54
  לזכור שני מספרים
 • 4:54 - 4:57
  ושניהם הופכים להיות פשוטים יותר אחרי כל שלב
 • 4:57 - 4:59
  בתהליך שאני עובר
 • 4:59 - 5:00
  ולכן אני חושב שזה
 • 5:00 - 5:01
  קצת יותר קל בראש
 • 5:01 - 5:04
  אבל זה יכול להיות, תלוי בתרגיל, קל יותר על נייר
 • 5:04 - 5:07
  אבל לפחות כאן אתה לא צריך ללוות או לארגן מחדש
 • 5:07 - 5:21
  טוב, אני מקווה שזה נראה לכם שימושי, לפחות במקצת
Title:
שיטה אחרת לחיסור מספרים, בעל פה
Description:

How I subtract in my head

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:10
rsperer edited иврит subtitles for Alternate mental subtraction method
rsperer added a translation