YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hebrew subtitles

שיטה אחרת לחיסור מספרים, בעל פה

How I subtract in my head

Get Embed Code
37 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 2 created 08/30/2011 by rsperer.

 1. אני רוצה להדגים דרך אחרת לחיסור שהינה שימושית
 2. במידה ורוצים לחסר מספרים בראש
 3. אני עושה זאת בצורה הבאה - זה לא בהכרח מהיר יותר מאשר
 4. על נייר, אבל זה מאפשר לך לזכור מה אתה עושה
 5. בגלל שאם אתה מתחיל ללוות וכאלה זה נעשה מאוד מסובך
 6. לזכור מה בעצם קורה כאן
 7. בואו ננסה לפתור כמה תרגילים
 8. נחשב כמה זה תשעת אלפים ארבע מאות חמישים ושש פחות שבעת אלפים חמש מאות שמונים ותשע
 9. ככה אני עושה את זה בראש
 10. אני אומר שכדי לחשב כמה זה תשעת אלפים ארבע מאות חמישים ושש פחות שבעת אלפים חמש מאות שמונים ותשע, אתה צריך
 11. לזכור את שני המספרים
 12. אז קודם כל אני אומר, טוב, כמה יוצא תשעת אלפים ארבע מאות חמישים ושש
 13. פחות שבעת אלפים ?
 14. זה די קל כי אני פשוט מחשב תשעת אלפים פחות שבעת אלפים
 15. אז אני יכול למחוק את המספר הזה
 16. ולחסר ממנו שבעת אלפים
 17. וקיבלתי אלפיים ארבע מאות חמישים ושש
 18. אז בראש אני אומר לעצמי שתשעת אלפים ארבע מאות חמישים ושש פחות שבעת אלפים חמש מאות שמונים ותשע זה
 19. בדיוק כמו - אם אני רק מחסר את השבעת אלפים -
 20. אלפיים ארבע מאות חמישים ושש פחות חמש מאות שמונים ותשע
 21. הוצאתי את השבעת אלפים מהמשחק
 22. בעצם הפחתתי אותם משני המספרים שבתרגיל
 23. עכשיו, אם אני רוצה לעשות אלפיים ארבע מאות חמישים ושש פחות חמש מאות שמונים ותשע, מה שאני עושה זה
 24. לחסר חמש מאות משני המספרים
 25. אז אם אני מחסר חמש מאות מהמספר התחתון
 26. החמש הזה ייעלם
 27. ואם אני מחסר חמש מאות מהמספר העליון, מה בעצם קורה ?
 28. כמה זה אלפיים ארבע מאות חמישים ושש פחות חמש מאות ?
 29. או בעצם דרך קלה יותר לחשוב על זה ?
 30. כמה זה עשרים וארבע פחות חמש ?
 31. טוב, זה תשע עשרה
 32. אז זה הולך להיות אלף תשע מאות חמישים ושש
 33. רגע, אני צריך לזוז קצת למעלה
 34. אז נשארנו עם אלף תשע מאות חמישים ושש
 35. בעצם התרגיל המקורי שלי הצטמצם לאלף תשע מאות חמישים ושש פחות שמונים ותשע
 36. עכשיו אני יכול לחסר שמונים גם מהמספר הזה וגם מזה
 37. אז אם אני מחסר שמונים מהמספר התחתון, הספרה שמונה נעלמת
 38. שמונים ותשע פחות שמונים זה פשוט תשע
 39. ואם אני מחסר שמונים מהמספר העליון, אני יכול פשוט לחשוב
 40. כמה זה מאה תשעים וחמש פחות שמונה ?
 41. טוב, מאה תשעים וחמש פחות שמונה, בואו נראה
 42. חמש עשרה פחות שמונה זה שבע
 43. אז מאה תשעים וחמש פחות שמונה יוצא מאה שמונים ושבע ואז אתה
 44. עדיין נשאר עם השש שם
 45. כלומר אלף תשע מאות חמישים ושש פחות שמונים זה אלף שמונה מאות שבעים ושש
 46. .ועכשיו התרגיל שלי הצטמצם לאלף שמונה מאות שבעים ושש פחות תשע
 47. .ואת זה אנחנו יכולים לעשות בראש
 48. כמה זה שבעים ושש פחות תשע
 49. כמה ?
 50. שישים ושבע
 51. אז התשובה הסופית שלנו היא אלף שמונה מאות שישים ושבע
 52. וכמו שאתם יכולים לראות זה לא בהכרח מהר יותר מהדרך
 53. שעשינו בסרטונים האחרים
 54. אבל הסיבה שאני אוהב את השיטה הזו היא שבכל שלב, אני רק
 55. צריך לזכור שני מספרים
 56. אני צריך לזכור את המספר העליון החדש ואת
 57. המספר התחתון החדש
 58. המספר התחתון הוא תמיד כמה
 59. ספרות שנשארו מהמספר המקורי
 60. וככה אני אוהב לחשב דברים בראש
 61. עכשיו, רק כדי לוודא שקיבלנו תשובה נכונה ואולי
 62. כדי להשוות ולעמת את שתי השיטות
 63. בואו נעשה את זה בדרך המסורתית
 64. תשעת אלפים ארבע מאות חמישים ושש פחות שבעת אלפים חמש מאות שמונים ותשע.
 65. אז בדרך הרגילה, אני אוהב לעשות את כל
 66. ההלוואות שלי לפני שאני עושה אפילו חיסור אחד כדי שאני אוכל להישאר
 67. במצב רוח של הלוואות, או שאתה יכול לחשוב על זה כארגון מחדש של המספר
 68. אז אני מסתכל על כל הספרות במספר העליון ובודק האם כולן
 69. גדולות יותר מאשר הספרות במספר התחתון ?
 70. ואני מתחיל כאן מימין
 71. שש בטוח לא גדול יותר מתשע, אז אני צריך ללוות.
 72. אז אני לווה עשרת, כלומר אחד, מספרת העשרות
 73. שיוצא בעצם עשר
 74. אז השש הופך לשש עשרה והחמש הופך לארבע
 75. ואז אני עובר לעשרות
 76. ארבע צריך להיות גדול יותר משמונה אז אני לווה אחד
 77. מהמאות
 78. ואז ארבע הופך לארבע עשרה או בעצם מאה ארבעים כי
 79. אנחנו מדברים בעשרות
 80. ואז הארבע הזה הופך לשלוש
 81. עכשיו שני הטורים האלה נראים בסדר, אבל כאן יש
 82. לי שלוש, שזה פחות מחמש
 83. זה לא מגניב בכלל, אז אני צריך ללוות שוב
 84. השלוש ההוא הופך לשלוש עשרה והתשע ההוא הופך לשמונה
 85. ועכשיו אני מוכן לחסר
 86. אז יש לך שש עשרה פחות תשע שזה שבע
 87. ארבע עשרה פחות שמונה שזה שש
 88. שלוש עשרה פחות חמש זה שמונה
 89. שמונה פחות שבע זה אחד
 90. ולמזלנו, קיבלנו את התשובה הנכונה
 91. אני רוצה שזה יהיה מאוד ברור
 92. השיטה שהראיתי כאן היא לא בהכרח טובה יותר
 93. השיטה הזו היא בעצם ארוכה יותר ותופסת יותר
 94. שטח על הנייר מאשר השיטה המסורתית, אבל אותה, מבחינתי,
 95. הרבה יותר קשה לזכור
 96. הרבה יותר קשה לי לעקוב אחרי מה לוויתי
 97. ומה נשאר מהיכן שלוויתי וכולי
 98. אבל כאן, בכל נקודה בזמן, אני רק צריך
 99. לזכור שני מספרים
 100. ושניהם הופכים להיות פשוטים יותר אחרי כל שלב
 101. בתהליך שאני עובר
 102. ולכן אני חושב שזה
 103. קצת יותר קל בראש
 104. אבל זה יכול להיות, תלוי בתרגיל, קל יותר על נייר
 105. אבל לפחות כאן אתה לא צריך ללוות או לארגן מחדש
 106. טוב, אני מקווה שזה נראה לכם שימושי, לפחות במקצת