Return to Video

Absolute Value of Integers

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:04
  Tìm giá trị tuyệt đối
  của x khi x là bằng 5,
 • 0:04 - 0:09
  khi x là bằng -10, khi x bằng -12
 • 0:09 - 0:14
  Vì vậy, cách viết giá trị tuyệt đối
 • 0:14 - 0:16
  gần như phức tạp hơn
  bản chất của nó
 • 0:16 - 0:25
  Giá trị tuyệt đối thực sự là
  chỉ là khoảng cách từ 0 đến x
 • 0:25 - 0:28
  Vì vậy, hãy để tôi vẽ nhanh
  1 trục số trên đây.
 • 0:28 - 0:32
  Vì vậy, chúng ta chỉ cần đặt
  0 ngay trên đây,
 • 0:32 - 0:34
  vì chúng ta đang suy nghĩ
  về khoảng cách từ 0.
 • 0:34 - 0:36
  chúng ta hãy nghĩ
  về giá trị tuyệt đối.
 • 0:36 - 0:38
  Hãy suy nghĩ về
  giá trị tuyệt đối
 • 0:38 - 0:40
  của x khi x là bằng 5.
 • 0:40 - 0:42
  Vì vậy, đó là tương đương với
  giá trị tuyệt đối của 5.
 • 0:42 - 0:45
  Chúng ta chỉ thay 5 cho x.
 • 0:45 - 0:49
  Giá trị tuyệt đối của 5 là
  khoảng cách từ 0 đến 5.
 • 0:49 - 0:52
  Vì vậy, bạn đếm 1, 2, 3, 4, 5.
 • 0:52 - 0:55
  5 chính xác là khoảng cách từ 0 đến 5
 • 0:55 - 0:59
  Vì vậy,
  giá trị tuyệt đối của 5 là 5
 • 0:59 - 1:01
  Bây giờ tôi nghĩ rằng bạn
  đã có thể nhìn thấy
 • 1:01 - 1:03
  đây là một
  khái niệm đơn giản.
 • 1:03 - 1:08
  Bây giờ chúng ta hãy làm
  thứ gì đó thú vị hơn
 • 1:08 - 1:10
  giá trị tuyệt đối của x
  khi bằng âm 10.
 • 1:10 - 1:13
  Vì vậy, chúng ta hãy chỉ cần đặt
  âm 10 cho x.
 • 1:13 - 1:16
  Đây là khoảng cách
  từ âm 10 là tới 0.
 • 1:16 - 1:19
  Và như vậy chúng ta chỉ cần đếm âm
  1, âm 2, âm 3,
 • 1:19 - 1:23
  âm 4, âm 5, âm
  6, âm 7, âm 8,
 • 1:23 - 1:24
  âm 9, âm 10.
 • 1:24 - 1:26
  Tôi nên mở rộng trục số thêm
 • 1:26 - 1:28
  ngay đây là âm 10.
 • 1:28 - 1:32
  Vậy âm 10 cách 0 bao xa?
 • 1:32 - 1:35
  Vâng, đó là 10 tính từ bên trái của 0.
 • 1:35 - 1:37
  Vì vậy, bạn ghi 10 ở đây.
 • 1:37 - 1:39
  nói chung,
  giá trị tuyệt đối
 • 1:39 - 1:40
  Sẽ luôn là số dương
 • 1:40 - 1:43
  Và khi chúng ta suy nghĩ về
  giá trị tuyệt đối
 • 1:43 - 1:46
  chỉ là những phiên bản
 • 1:46 - 1:48
  số dương của số đó
 • 1:48 - 1:50
  Chúng ta hãy làm thêm 1 ví dụ nữa
 • 1:50 - 1:53
  về giá trị tuyệt đối của x
 • 1:53 - 1:55
  khi x bằng âm 12.
 • 1:55 - 1:58
  chúng ta tìm
  giá trị tuyệt đối của âm 12.
 • 1:58 - 2:00
  Chúng ta thậm chí không cần nhìn
  vào trục số
 • 2:00 - 2:02
  Nó chỉ là phiên bản phần dương
 • 2:02 - 2:03
  của âm 12.
 • 2:03 - 2:05
  Vậy nên, nó bằng 12.
 • 2:05 - 2:09
  Giá trị tuyệt đối này đang chỉ ra rằng
  âm 12 cách số 0 là 12 đơn vị.
 • 2:09 - 2:10
  Và chúng ta có thể rút ra nó từ đây.
 • 2:10 - 2:11
  Đây là âm 11.
 • 2:11 - 2:13
  âm 12 là ngay trên đây.
 • 2:13 - 2:21
  Nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  đơn vị đếm từ số 0.
 • 2:21 - 2:22
Title:
Absolute Value of Integers
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:22

Vietnamese subtitles

Revisions