Return to Video

Absolute Value of Integers

 • 0:01 - 0:03
  מצא את המספר הטבעי של X
 • 0:03 - 0:09
  ש X=5 ,X=-10 , X=-12
 • 0:09 - 0:11
  אז המספר הטבעי
 • 0:11 - 0:14
  הדרך לכתוב את זה ,זה כמט כמו
 • 0:14 - 0:16
  או יותר מסובך מלכתוב את זה
 • 0:16 - 0:22
  המספר הטבעי זה בעצם רק המרחק של X מ 0
 • 0:22 - 0:26
  המרחק מ ה 0
 • 0:26 - 0:29
  אז תנו לי רק לצייר מהר כאן קו מספרים
 • 0:29 - 0:32
  אז בוא נכתוב כאן 0
 • 0:32 - 0:35
  מאחר שאנחנו מדברים כאן על המרחק מ ה 0
 • 0:35 - 0:40
  אז בוא נחשוב רגע על המספר הטבעי של X ש X=5
 • 0:40 - 0:43
  זה שווה למספר הטבעי של 5
 • 0:43 - 0:45
  אנחנו רק מחליפים את ה X ב 5
 • 0:45 - 0:49
  המספר הטבעי של 5 זה המרחק של 5 מה 0
 • 0:49 - 0:52
  אז יש לנו 1 2 3 4 5
 • 0:52 - 0:55
  5 זה בעצם לזוז 5 פעמיים לצד ימין לכיוון ה 0
 • 0:55 - 1:00
  אז המספר הטבעי של 5 הוא רק 5
 • 1:00 - 1:02
  עכשיו אני חושב שאתם כבר רואים
 • 1:02 - 1:03
  את הרעיון זה אותו עיקרון לכול אורך הדרך
 • 1:03 - 1:04
  עכשיו בוא נעשה משהו יותר מעניין
 • 1:04 - 1:07
  המספר הטבעי של -10
 • 1:07 - 1:10
  או המספר הטבעי של X ,מתי של X שווה -10
 • 1:10 - 1:13
  בוא רק נשים -10 בשביל X
 • 1:13 - 1:16
  זהו המרחק של - 10 מה ה 0
 • 1:16 - 1:24
  אז בואו נתחיל -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
 • 1:24 - 1:26
  אני צריך להאריך את צייר המספרים קצת יותר
 • 1:26 - 1:28
  אז פה זה - 10
 • 1:28 - 1:32
  אז כמה זה רחוק מ 0 ?
 • 1:32 - 1:35
  אוקי , זה 10 לצד שמאל של ה 0
 • 1:35 - 1:37
  אז אתה שם 10 כאן
 • 1:37 - 1:41
  אז בכללי המספר הטבעי יהיה תמיד המספר החיובי
 • 1:41 - 1:45
  אם אתם
 • 1:45 - 1:49
  זה רק הולך להיות המספר החיובי של המספר הזה
 • 1:49 - 1:50
  בוא נעשה עוד אחד
 • 1:50 - 1:51
  אוקי הם אומרים לנו לעשות עוד אחד
 • 1:51 - 1:55
  המספר הטבעי של X ש X= מינוס 12
 • 1:55 - 1:58
  אז יש לנו את המספר הטבעי של מינוס 12
 • 1:58 - 2:00
  אנחנו לא צריכים להסתכל בצייר המספרים
 • 2:00 - 2:03
  זה רק הולך להיות המספר החיובי של מינוס 12
 • 2:03 - 2:05
  זה יהיה של ל 12
 • 2:05 - 2:09
  וזה אומר שמינוס 12 יהיה במרחק 12 מ ה 0
 • 2:09 - 2:11
  אנחנו יכולים לצייר את זה כאן
 • 2:11 - 2:13
  זה - 11 -12
 • 2:13 -
  זה יהיה במרחק 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 מ 0
Title:
Absolute Value of Integers
Description:

U09_L1_T2_we2 Absolute Value of Integers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:22
dortolevi added a translation

Hebrew subtitles

Revisions