Return to Video

השוואות של ערכים מוחלטים

 • 0:00 - 0:04
  בואו נעשה מספר דוגמאות בהשוואת ערכים מוחלטים.
 • 0:04 - 0:06
  אז, בואו נגיד שהיינו שואלים את עצמנו
 • 0:06 - 0:12
  איך 9-, הערך המוחלט של 9- אני צריך להגיד,
 • 0:12 - 0:19
  איך זה משתווה לערך המוחלט של
 • 0:19 - 0:24
  תנו לי לחשוב על מספר טוב- הערך המוחלט של 7-.
 • 0:24 - 0:26
  טוב, אז בואו נחשוב על זה קצת זמן
 • 0:26 - 0:28
  ובואו נחשוב על איך 9- נראה כמו
 • 0:28 - 0:29
  או איפה זה נמצא בקו המספרים
 • 0:29 - 0:31
  ואיפה 7- הוא על ציר המספרים.
 • 0:31 - 0:34
  בואו נראה איפה נמצאים הערכים מוחלטים
 • 0:34 - 0:36
  ואז אנחנו כנראה נוכל לעשות את ההשוואה הזאת.
 • 0:36 - 0:38
  אז יש מספר דרכים לחשוב על זה.
 • 0:38 - 0:41
  דרך ראשונה היא שאתה יכול לצייר אותם על ציר המספרים.
 • 0:41 - 0:46
  אז, אם זה 0 ואם זה 7-
 • 0:46 - 0:50
  ואז זה 9- בנקודה הזאת.
 • 0:50 - 0:52
  עכשיו, שאתה לוקח את הערך המוחלט של מספר,
 • 0:52 - 0:56
  אני בעצם אומר כמה רחוק המספר הזה מ-0,
 • 0:56 - 0:58
  לא משנה אם זה מימין או משמאל של 0.
 • 0:58 - 1:03
  אז לדוגמה, 9- זה 9 לשמאל של 0.
 • 1:03 - 1:07
  אז הערך המוחלט של 9- זה בדיוק 9.
 • 1:07 - 1:16
  זה מוביל ל-9. 7- זה בדיוק 7 לשמאל של 0.
 • 1:16 - 1:20
  אז הערך המוחלט של 7- זה 7+.
 • 1:20 - 1:22
  ואז, אם אתה משווה בין 9 ו-7
 • 1:22 - 1:24
  אז זה נהפך מעט יותר פשוט.
 • 1:24 - 1:29
  9 הוא כמובן גדול יותר מ-7.
 • 1:29 - 1:32
  ואם אתה אי-פעם מתבלבל עם הסימנים של גדול יותר וקטן יותר,
 • 1:32 - 1:36
  רק תזכור שהסימן שגדול יותר בצד השמאלי,
 • 1:36 - 1:38
  אז זה גם הצד הגדול יותר.
 • 1:38 - 1:42
  אם הייתי צריך לכתוב את זה, זוהי בעצם גם הייתה הצהרה נכונה.
 • 1:42 - 1:44
  אם היית לוקח את זה בלי הסימנים של הערך המוחלט,
 • 1:44 - 1:50
  זה גם נכון ש9- זה פחות מ7-.
 • 1:50 - 1:53
  שימו לב שהצד הקטן יותר הוא במספר הקטן יותר.
 • 1:53 - 1:57
  אז, זה דבר מעניין: 9- זה פחות מ7-
 • 1:57 - 2:01
  אבל הערך המוחלט שלהם, מכיוון ש9- זה רחוק יותר לשמאל של 0,
 • 2:01 - 2:05
  זה הערך המוחלט של 9-, שזה 9,
 • 2:05 - 2:08
  גדול יותר מהערך המוחלט של 7-.
 • 2:08 - 2:10
  עוד דרך לחשוב על זה היא-
 • 2:10 - 2:12
  אם אתה לוקח את הערך המוחלט של מספר,
 • 2:12 - 2:15
  זה באמת רק הערך החיובי של המספר הזה.
 • 2:15 - 2:20
  אז אם אתה לוקח את הערך המוחלט של 9 זה שווה ל9.
 • 2:20 - 2:23
  או הערך המוחלט של 9-, זה גם שווה ל9.
 • 2:23 - 2:24
  שאתה חושב על זה באופן ממשי, זה רק
 • 2:24 - 2:28
  בגלל ששני המספרים האלה הם במרחק של בדיוק 9 מ0.
 • 2:28 - 2:32
  זה 9 לימין של 0 וזה 9 לשמאל של 0.
 • 2:32 - 2:34
  בואו נעשה עוד תרגילים כאלה.
 • 2:34 - 2:37
  אז בואו נגיד שאנחנו רוצים להשוות
 • 2:37 - 2:44
  בין הערך מוחלט של 2 לערך המוחלט של 3.
 • 2:44 - 2:48
  ובכן, הערך המוחלט של חיובי פשוט עומד להיות אותו ערך.
 • 2:48 - 2:52
  2 זה 2 לימין של 0. אז זה פשוט הולך להיות שווה ל2.
 • 2:52 - 2:54
  ואז יש את הערך המוחלט של 3.
 • 2:54 - 2:56
  זה פשוט עומד להיות שווה ל3.
 • 2:56 - 2:57
  זה למעשה די פשוט.
 • 2:57 - 3:01
  אז, 2 זה בבירור המספר הקטן כאן
 • 3:01 - 3:03
  אז אנחנו, כמובן, מקבלים ש2 זה פחות מ3.
 • 3:03 - 3:06
  או- הערך המוחלט של 2 זה פחות מ3.
 • 3:06 - 3:08
  אז יש לנו סימן של "פחות מ-" ממש כאן.
 • 3:08 - 3:13
  בואו נגיד שאתה רוצה להשוות-
 • 3:13 - 3:16
  -אני מנסה למצוא צבע מתאים-
 • 3:16 - 3:19
  הערך המוחלט של 8- לערך המוחלט של של 8.
 • 3:19 - 3:23
  דרך אחת לחשוב על זה היא ששניהם רחוקים ב8 מ0.
 • 3:23 - 3:26
  זה 8 לשמאל של 0 וזה 8 לימין של 0.
 • 3:26 - 3:29
  אז שניהם בסוף משתווים ל8.
 • 3:29 - 3:34
  ערך המוחלט של מינוס 8 זה 8 והערך המוחלט של 8 זה 8.
 • 3:34 - 3:38
  אז, בבירור, 8 שווה ל8.
 • 3:38 - 3:40
  בואו נעשה עוד כמה דוגמאות.
 • 3:40 - 3:47
  בואו נגיד שאני רציתי להשוות את הערך המוחלט של 1-
 • 3:47 - 3:49
  ואני רוצה להשוות את זה ל2+.
 • 3:49 - 3:58
  אז הערך המוחלט של 1- זה פשוט הגרסה החיובית של 1-, שזה 1.
 • 3:58 - 4:00
  אז 1 זה כמובן קטן מ2.
 • 4:00 - 4:01
  או, הדרך האחרת לחשוב על כך היא
 • 4:01 - 4:07
  שהערך המוחלט של מינוס 1 זה כמובן פחות מ2.
Title:
השוואות של ערכים מוחלטים
Description:

הערכה והשוואה בין ערכים מוחלטים

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:07
Ohad Avnery added a translation

Hebrew subtitles

Revisions