Return to Video

Chuyển đổi số thập phân qua phân số (ví dụ 2)

 • 0:00 - 0:05
  Hãy viết 0,8 như một phân số
 • 0:05 - 0:09
  Vậy 0,8...số 8 ở ngay đây
 • 0:09 - 0:12
  ở phần chục. Nó ở trong phần chục. Vậy bạn có thể đọc nó như
 • 0:12 - 0:16
  là tám phần mười và có thể viết thành
 • 0:16 - 0:19
  tám phần mười
 • 0:19 - 0:23
  hoặc là tám trên mười. Bây giờ, chúng ta đã viết thành
 • 0:23 - 0:25
  một phân số và nếu chúng ta có thể tối giản phân số đó.
 • 0:25 - 0:30
  Cả 8 và 10 đều có thừa số chung, cả hai đều chia được cho 2.
 • 0:30 - 0:39
  Vậy thì chúng ta chia tử số và mẫu số cho 2. Ta không đổi giá trị của phân số này khi chia bởi vì ta chia tử số và mẫu số với cùng một số.
 • 0:39 - 0:41
  8 chia cho 2 là 4,
 • 0:41 - 0:46
  10 chia cho 2 là 5. Và chúng ta đã xong,
 • 0:46 - 0:51
  0.8 bằng 8 phần 10 bằng
 • 0:51 - 0:53
  4 phần 5.
Title:
Chuyển đổi số thập phân qua phân số (ví dụ 2)
Description:

Chuyển đổi số thập phân qua phân số (ví dụ 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
0:53

Vietnamese subtitles

Revisions