Return to Video

การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 1 (ตัวอย่างที่ 2)

 • 0:00 - 0:05
  เริ่มด้วยการเขียน 0.8 ให้อยู่ในรูปเศษส่วน
 • 0:05 - 0:09
  ซึ่ง 0.8 เลข 8 อยู่ตรงนี้
 • 0:09 - 0:12
  อยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งในสิบ มันคือหนึ่งในสิบ
  ซึ่งคุณสามารถอ่านได้ว่า
 • 0:12 - 0:16
  8 ในสิบและเราสามารถเขียนให้ตรงตามตัวอักษรว่า
 • 0:16 - 0:19
  มันเท่ากีบ 8 ในสิบ
 • 0:19 - 0:23
  หรือ 8 ส่วน 10
  และในตอนนี้ พวกเราได้เขียนมันออกมา
 • 0:23 - 0:25
  ในรูปของเศษส่วน
  และถ้าเราต้องการลดทอนเศษส่วนลง
 • 0:25 - 0:30
  ทั้ง 8 และ 10 มีตัวประกอบร่วมกัน
  ซึ่งต่างก็ถูกหารด้วย 2 ได้
 • 0:30 - 0:39
  ดังนั้นเริ่มหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 2
  พวกเราไม่สามารถเปลี่ยนค่าของเศษส่วนได้
  เพราะว่าเราหารตัวเศษและตัวส่วนด้วยสิ่งเดียวกัน
 • 0:39 - 0:41
  8 หารด้วย 2 ได้ 4
 • 0:41 - 0:46
  10 หารด้วย 2 ได้ 5 และพวกเราทำสำเร็จ
 • 0:46 - 0:51
  0.8 มีค่าเดียวกับ 8 ในสิบ และมีค่าเดียวกับ
 • 0:51 - 0:53
  4 ในห้า
Title:
การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 1 (ตัวอย่างที่ 2)
Description:

การแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน 1 (ตัวอย่างที่ 2)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
0:53

Thai subtitles

Revisions