Return to Video

Бутархайг жиших 2

 • 0:02 - 0:07
  >,<, = ашиглан хорин наймны хорин нэг ба есний
 • 0:07 - 0:13
  зургаа гэсэн бутархайнуудыг жиш.Тэгэхээр үүнийг бодох нилээн хэдэн аргууд байна.
 • 0:13 - 0:16
  Хамгийн хялбар арга нь хэрвээ хуваариуд нь ижил бол
 • 0:16 - 0:19
  Бид хүртвэрээ жишиж болно
 • 0:19 - 0:23
  Харамсалтай нь бидэнд байгаа хуваариуд тэнцүү биш байна
 • 0:23 - 0:26
  Тиймээс бидний хийж чадах зүйл юу вэ гэвэл ерөнхий хуваарь өгөөд
 • 0:26 - 0:27
  ерөнхий хуваарьтай болгож хүртвэрүүдийг жишихийн тулд
 • 0:27 - 0:30
  хуваариудыг нь ижилхэн болгоно
 • 0:30 - 0:33
  Эсвэл илүү хябархан арга гэвэл
 • 0:33 - 0:36
  эхлээд хурааж үзээд дараа нь бодох
 • 0:36 - 0:45
  за хорин наймны хорин нэг ,энэ хоёр хоёулаа долоод хуваагдах боломжтой
 • 0:45 - 0:49
  Хүртвэр болон хуваариа долоод хуваая
 • 0:49 - 0:57
  хорин нэгийг долоод бас хорин наймыг долоод хуваана
 • 0:57 - 1:01
  Бид хүртвэр хуваариа адилхан долоод хувааж байгаа болохоор
 • 1:01 - 1:03
  бид үндсэн бутархайныхаа хариуг өөрчлөөгүй гэсэн үг
 • 1:03 - 1:07
  21 ÷ 7 = 3 28 ÷ 7 = 4.
 • 1:07 - 1:13
  тиймээс 21/28 = 3/4.
 • 1:13 - 1:16
  за есний зургааг яг үүнтэй адил аргаар бодъё
 • 1:16 - 1:18
  зургаа болон ес нь хоёулаа гуравт хуваагддаг
 • 1:18 - 1:22
  зургаа болон есийг гуравт хуваая
 • 1:22 - 1:27
  6 ÷ 3 = 2
 • 1:27 - 1:31
  9 ÷ 3 = 3
 • 1:31 - 1:35
  21/28 = 3/4
 • 1:35 - 1:42
  6/9 = 2/3loading...
 • 1:42 - 1:46
  За харин одоо бол бид дөрөвний гурав болон гуравны хоёрыг жишиж болох нь
 • 1:46 - 1:52
  За үүний ашиг бол ,харин одоо үүний ерөнхий хуваарийг олох нь
 • 1:52 - 1:57
  28 болон 9-н ерөнхий хуваарь олохоос амархан байна
 • 1:57 - 2:00
  энэ нь бид илүү их тоо үржүүлэн гэсэн үг
 • 2:00 - 2:02
  харин энд бид бага тоотой байна.
 • 2:02 - 2:05
  дөрөвний гурав болон гуравны хоёрын ерөнхий хуваарь нь
 • 2:05 - 2:10
  дөрөв болон гурвын хамгийн бага ерөнхий үржигдэхүүнтэй тэнцүү
 • 2:10 - 2:14
  4 болон 3 хоёрт хоёуланд нь тохирох ерөнхий хуваагч
 • 2:14 - 2:18
  байхгүй тэгэхээр дөрөв болон гурвын хамгийн бага ерөнхий
 • 2:20 - 2:22
  хуваагч энэ хоёр тооны үржвэр 3/4 = /12
 • 2:22 - 2:25
  2/3 = /12
 • 2:25 - 2:29
  Би эдгээр хоёр тоонд ерөнхий хуваагч байхгүй болохоор
 • 2:29 - 2:31
  4 болон 3-г хооронд нь үржүүлээд 12 гарж байна
 • 2:31 - 2:35
  Өөр нэгэн бодох арга гэвэл үржигдэхүүнд задлах 4 = 2x2
 • 2:35 - 2:39
  Гурав өөрөө анхны тоо учраас
 • 2:39 - 2:41
  гурвын анхны тоон үржигдэхүүн нь 3
 • 2:41 - 2:47
  4 болон 3-н хуваагдагч болох 2,2,3 агуулсан тоо бол
 • 2:47 - 2:54
  2x2x3 = 12.Энэ нь бид яаж хамгийн бага ерөнхий
 • 2:54 - 3:05
  үржигдэхүүнээ олж авсан юм.
 • 3:05 - 3:08
  Бид 12-г авах гэж хуваарийг гурваар үржүүлнэ
 • 3:08 - 3:14
  Бас хүртвэрийг гурваар үржүүлэх хэрэгтэй
 • 3:14 - 3:16
  3 x 3 = 9
 • 3:16 - 3:18
  3-г 12 болгохын тулд бид хуваариа дөрвөөр үржүүлнэ
 • 3:18 - 3:22
  Мөн бид хүртвэрээ дөрвөөр үжуүүлэх хэрэгтэй
 • 3:22 - 3:26
  4 x 2 = 8
 • 3:26 - 3:34
  21/28 = 3/4 = 9/12
 • 3:34 - 3:41
  6/9 = 2/3 = 8/12
 • 3:41 - 3:45
  Энэ хоёрын аль нь их вэ ?
 • 3:45 - 3:49
  Бидэнд ерөнхий хуваарь байгаа учраас
 • 3:49 - 3:51
  бид хүртвэр лүү харах хэрэгтэй.Бид 8аас 9 нь их гэдгийг мэднэ
 • 3:51 - 4:11
  Тиймээс 21/28 > 6/9
 • 4:11 - 4:13
  За бид дууслаа
 • 4:13 - 4:15
  Үүнийг бодох өөр нэг арга бол
 • 4:15 - 4:18
  хураах .Зүгээр л үүнийг хөгжилтэй байхын төлөө хийе
 • 4:18 - 4:32
  Хэрвээ бид 21/28 ба 6/9 -г хураахын бол
 • 4:32 - 4:39
  28 ба 9-н хамгийн бага ерөнхий хуваагч
 • 4:39 - 4:49
  28-н анхны тоон үржвэр 28 = 2x2x7
 • 4:49 - 4:51
  9-н анхны тоон үржвэр 9 = 3x3
 • 4:51 - 4:57
  Тэгэхээр 28 ба 9-н хамгийн бага ерөнхий хуваагч нь
 • 4:57 - 5:06
  эдгээр тоог 2x2x3x3x7багтаасан 252 болно
 • 5:06 - 5:34
  Ерөнхий хуваарь нь 252
 • 5:34 - 5:45
  28-г 252 болгохын тулд
 • 5:45 - 5:49
  бид 28-г 9-р үржүүлэх хэрэгтэй
 • 5:49 - 5:54
  Тэгэхээр бид хүртвэрээ бас 9-өөр үржүүлэх хэрэгтэй
 • 5:54 - 6:04
  21x9 = 189
 • 6:04 - 6:08
  9-г 252 болгохын тулд
 • 6:08 - 6:10
  бид 28-аар үржүүлэх хэрэгтэй
 • 6:10 - 6:15
  Тэгээд бид хүртвэрээ 28-р үржүүлэх хэрэгтэй
 • 6:15 - 6:24
  6x28 = 168
 • 6:24 - 6:45
  Тэгэхээр энд бидэнд ерөнхий хуваар байна.
 • 6:45 - 6:48
  Тиймээс бид хүртвэрүүдийг жишиж болно
 • 6:48 - 6:55
  189 > 168
 • 6:55 -
  Тиймээс 21/28 > 6/9
Title:
Бутархайг жиших 2
Description:

u2_l1_t5_we2 Comparing Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:08
bilguun.1101 edited Монголски subtitles for Comparing Fractions 2
bilguun.1101 added a translation

Mongolian subtitles

Revisions Compare revisions