YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Thế Hệ Galaxy A Tự Hào

Sao phải chịu hạn hẹp khi ta tiên phong mở lối nới chân trời?
Sao phải thoả hiệp khi ta luôn đi đầu khai phá tiềm năng?
Sao phải dừng lại khi ta - thế hệ Galaxy A tự hào?
Hãy tiếp tục tiên phong sở hữu đột phá mới.
Ra mắt vào 12.12.2019
-
Tìm hiểu thêm thông tin về thế hệ Galaxy A tại: https://www.thehegalaxya.com/

#ThếhệGalaxyATựHào
#TiênPhongĐộtPháMới