Return to Video

Complementary and Supplementary Angles

 • 0:01 - 0:10
  Ta có góc ABC, và hình vẽ như sau, đỉnh của nó sẽ ở điểm 'B'
 • 0:10 - 0:16
  Điểm 'A' nằm ở đây, và điểm 'C' ở kia
 • 0:16 - 0:24
  Và ta có một góc khác là DAB, đúng hơn là góc DBA
 • 0:24 - 0:26
  Tôi muốn góc này cũng có đỉnh 'B'
 • 0:26 - 0:34
  Và hình vẽ như thế này, ở đây là điểm 'D'
 • 0:34 - 0:42
  Và ta đã biết số đo góc DBA bằng 40 độ.
 • 0:42 - 0:46
  Vậy, góc này có số đo 40 độ
 • 0:46 - 0:57
  Cho số đo góc ABC bằng 50 độ
 • 0:57 - 0:59
  Sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra ở đây
 • 0:59 - 1:03
  Điểm thú vị đầu tiên là bạn có thể nhận ra rằng cả hai góc này
 • 1:03 - 1:06
  có chung một cạnh, nếu bạn xem những cạnh này là các tia, chúng có thể là những đường thẳng
 • 1:06 - 1:08
  Với những đoạn thẳng hoặc tia, nếu bạn xem chúng là tia,
 • 1:08 - 1:13
  thì cả hai góc sẽ có chung tia BA, và khi hai góc
 • 1:13 - 1:17
  như thế này có chung cạnh, chúng được gọi là hai góc kề nhau
 • 1:17 - 1:21
  Bởi vì từ "kề" có nghĩa là 'bên cạnh'
 • 1:21 - 1:27
  Đây là những góc kề nhau.
 • 1:27 - 1:30
  Bây giờ, còn một điều khác mà bạn có thể sẽ thấy thú vị,
 • 1:30 - 1:33
  chúng ta biết rằng số đo góc DBA là 40 độ
 • 1:33 - 1:36
  và số đo góc ABC là 50 độ
 • 1:36 - 1:42
  và bạn có thể đoán được rằng số đo góc DBC là bao nhiêu
 • 1:42 - 1:47
  số đo góc DBC, nếu chúng ta đưa thước đo độ đến đây
 • 1:47 - 1:50
  tôi sẽ không đưa thước đo độ vào, nó sẽ làm hình vẽ của tôi lộn xộn
 • 1:50 - 1:52
  nhưng nếu chúng ta... Tôi sẽ vẽ nhanh một thước đo độ
 • 1:52 - 1:56
  Khi đó, nếu chúng ta đặt thước đo độ ở đây, rõ ràng góc này sẽ mở đến 50 độ
 • 1:56 - 1:59
  và góc này sẽ bằng 40 độ, vì vậy nếu bạn muốn
 • 1:59 - 2:01
  tìm độ lớn góc DBC,
 • 2:01 - 2:06
  thì, nó sẽ là tổng của 40 và 50 độ.
 • 2:06 - 2:08
  Tôi sẽ xóa bớt hình ở đây, để cho hình vẽ được rõ ràng
 • 2:08 - 2:14
  Vậy, số đo góc DBC sẽ là 90 độ
 • 2:14 - 2:17
  và chúng ta đã biết rằng góc 90 độ là một góc đặc biệt
 • 2:17 - 2:23
  đây là một góc vuông, một góc vuông
 • 2:23 - 2:30
  Còn có một từ dùng để chỉ hai góc có tổng là 90 độ,
 • 2:30 - 2:32
  và đó là góc phụ nhau.
 • 2:32 - 2:44
  Chúng ta cũng có thể nói là góc DBA và
  góc ABC phụ nhau
 • 2:44 - 2:51
  Vì tổng số đo của cúng bằng 90 độ,
 • 2:51 - 2:57
  Nên số đo góc DBA cộng số đo góc ABC,
 • 2:57 - 3:04
  bằng 90 độ, chúng tạo thành một góc vuông
  khi ta cộng chúng lại.
 • 3:04 - 3:08
  Và có một thuật ngữ khác, nó cũng có liên quan
  đến góc vuông,
 • 3:08 - 3:14
  khi bạn tạo được, một góc vuông
  được tạo ra, 2 tia tạo nên góc vuông,
 • 3:14 - 3:18
  hoặc 2 đường thẳng tạo nên góc vuông đó,
  cũng có thể là 2 đoạn thẳng,
 • 3:18 - 3:20
  được gọi là VUÔNG GÓC (hay thẳng góc).
 • 3:20 - 3:23
  Nên vì ta biết số đo của góc DBC bằng 90 độ,
 • 3:24 - 3:27
  nên góc DBC là một góc vuông, điều này
  cho ta biết
 • 3:31 - 3:36
  DB, nếu ta gọi như vậy, có thể nói đoạn DB
 • 3:37 - 3:47
  vuông góc với đoạn BC,
 • 3:47 - 3:55
  hay ta cũng có thể nói là tia BD,
  thay vì dùng từ "vuông góc"
 • 3:55 - 4:00
  Ta cũng có kí hiệu này, để biểu thị cho
  hai đường vuông góc,
 • 4:00 - 4:04
  DB vuông góc với BC
 • 4:04 - 4:07
  nên tất cả các phát biểu ở đây,
 • 4:07 - 4:12
  đều dẫn đến một điều là góc tạo bởi
  DB và BC
 • 4:12 - 4:15
  là một góc 90 độ
 • 4:15 - 4:20
  Bây giờ, ta có một khái niệm mới khi
  ta cộng 2 góc lại với nhau,
 • 4:20 - 4:25
  Ví dụ, tôi có một góc ở đây,
 • 4:25 - 4:31
  Tôi sẽ vẽ ra, đặt tên cho nó cái,
 • 4:31 - 4:38
  tôi sẽ đặt một vài chữ cái để xác định,
  'X','Y' và 'Z'.
 • 4:38 - 4:46
  Ta cho số đo góc XYZ bằng 60 độ,
 • 4:46 - 4:54
  Và ta tạo một góc khác, nhìn như thế này,
 • 4:54 - 5:02
  tôi sẽ gọi tên là, có thể là 'M','N','O',
 • 5:02 - 5:08
  và số đo của góc MNO là 120 độ.
 • 5:08 - 5:12
  Nên ta đã có 2 số đo của chúng,
  tôi sẽ ghi vào luôn,
 • 5:12 - 5:25
  số đo góc MNO cộng số đo góc XYZ,
 • 5:25 - 5:31
  bằng với, nó sẽ bằng với 120 độ cộng 60 độ.
 • 5:31 - 5:36
  bằng 180 độ, nên nếu bạn cộng 2 góc này lại,
 • 5:36 - 5:39
  Bạn đang đi hết một nửa đường tròn
 • 5:39 - 5:44
  Hoặc đi hết một nửa hình tròn, hoặc là
  một hình bán nguyệt như thước đo độ vậy.
 • 5:44 - 5:50
  và khi bạn có 2 góc cộng lại bằng 180 độ,
  ta gọi đó là 2 góc BÙ NHAU
 • 5:50 - 5:54
  tôi biết đôi lúc hơi khó nhớ một chút,
  90 độ là PHỤ NHAU,
 • 5:54 - 5:55
  đó là hai góc phụ (phụ thuộc, bổ trợ)
  với nhau
 • 5:55 - 6:04
  và nếu bạn cộng lại bằng 180 độ, bạn sẽ có
  những góc bù nhau,
 • 6:04 - 6:07
  và nếu bạn có 2 góc bù nhau và còn kề nhau,
 • 6:07 - 6:12
  khi chúng có 1 cạnh chung,
  tôi sẽ vẽ nó ở đây,
 • 6:12 - 6:15
  bạn có một góc như thế này,
 • 6:15 - 6:19
  và bạn có một góc khác, ta gắn chữ cái vào
  một lần nữa,
 • 6:19 - 6:21
  Nên tôi phải tái sử dụng các chữ cái,
 • 6:21 - 6:28
  ta có 'A','B','C', và bạn cũng có
  một góc khác nhìn như thế này
 • 6:28 - 6:36
  tôi đã dùng 'C', nó như thế này
 • 6:36 - 6:41
  lưu ý một lần nữa là đây là góc 50 độ,
 • 6:41 - 6:44
  còn góc này bằng 130 độ,
 • 6:44 - 6:50
  rõ ràng khi DBA cộng với ABC,
  nếu bạn cộng chúng lại,
 • 6:50 - 6:53
  bạn sẽ được 180 độ
 • 6:53 - 6:56
  nên chúng bù nhau, để tôi viết lại,
 • 6:56 - 7:05
  góc DBA và góc ABC bù nhau,
 • 7:05 - 7:14
  chúng cộng lại bằng 180 độ,
  nhưng chúng cũng là những góc kề nhau,
 • 7:14 - 7:18
  và vì các góc này bù nhau,
  và chúng còn kề nhau nữa
 • 7:18 - 7:22
  Nếu bạn nhìn và cái góc rộng hơn này,
  góc tạo bởi hai cạnh không phải cạnh chung,
 • 7:22 - 7:32
  nếu bạn nhìn vào góc DBC, nó chính là một đường thẳng,
 • 7:32 - 7:37
  và ta có thể là GÓC BẸT.
 • 7:37 - 7:41
  Vâng, tôi đã giới thiệu cho bạn một đống
  những tên gọi ở đây bây giờ tôi nghĩ
 • 7:41 - 7:46
  ta có tất cả các công cụ ta cần
  để làm một vài phép chứng mình thú vị
 • 7:46 - 7:51
  và tóm tắt lại ta đã nói về góc kề,
  và tôi đoán những góc
 • 7:51 - 7:56
  mà cộng lại bằng 90 độ
  đều có thể coi là phụ nhau,
 • 7:56 - 7:58
  Đây, cộng lại bằng 90 độ
 • 7:58 - 8:03
  nếu chúng kề với nhau và
  hai cạnh hai bên tạo thành một góc vuông
 • 8:03 - 8:08
  khi bạn có một góc vuông ở đây thì
  hai cạnh hai bên được cho là
 • 8:08 - 8:10
  VUÔNG GÓC
 • 8:10 - 8:13
  Và nếu nếu bạn có hai góc cộng lại
  bằng 180 độ.
 • 8:13 - 8:17
  Thì chúng được coi là BÙ NHAU,
  và nếu chúng còn kề với nhau.
 • 8:17 - 8:20
  Các góc đó sẽ tạo thành một GÓC BẸT.
 • 8:20 - 8:23
  Hoặc một cách khác để nói về nó là
  nếu bạn có một góc bẹt,
 • 8:25 - 8:26
  nếu bạn có một góc, thì có còn lại
 • 8:26 - 8:29
  sẽ bù với góc mà bạn có,
  chúng cộng lại sẽ bằng 180 độ.
Title:
Complementary and Supplementary Angles
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:31

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions