Return to Video

Допълващи се ъгли и съседни ъгли

 • 0:01 - 0:06
  Да приемем, че имам ъгъл ABC и той изглежда
  така.
 • 0:06 - 0:10
  Върхът му ще е на 'B'.
 • 0:10 - 0:16
  'А' ще е примерно някъде тук, а 'C' – тук.
 • 0:16 - 0:23
  Да кажем, че имаме още един ъгъл – DAB.
  Всъщност нека да е DBA.
 • 0:23 - 0:26
  Искам върхът пак да е на B.
 • 0:26 - 0:33
  Да приемем, че изглежда така:
  това тук е нашата точка D.
 • 0:33 - 0:42
  Да приемем, че знаем мярката на ъгъл DBA.
  Да кажем например, че е 40 градуса.
 • 0:42 - 0:46
  Значи мярката на този ъгъл тук ще е 40 градуса.
 • 0:46 - 0:56
  Нека ъгъл ABC е 50 градуса.
 • 0:56 - 0:59
  Има няколко интересни неща тук.
 • 0:59 - 1:03
  Първото, което може би забеляза, е,
  че тези два ъгъла споделят
 • 1:03 - 1:06
  едно и също рамо. Това тук
  можем да разглеждаме като прави,
 • 1:06 - 1:08
  част от прави или лъчи.
  Но ако ги разгледаме като лъчи,
 • 1:08 - 1:13
  тогава двата ъгъла споделят лъча BA.
  И когато имаш 2 ъгъла като тези,
 • 1:13 - 1:17
  които имат общ връх и едно общо рамо,
  те се наричат "ъгли с общо рамо",
 • 1:17 - 1:21
  защото единият лъч им е общо рамо.
 • 1:21 - 1:27
  Тези ъгли са "ъгли с общ връх и едно общо рамо".
 • 1:27 - 1:30
  Има и още нещо, което може да забележиш тук:
 • 1:30 - 1:33
  Знаем, че мярката на ъгъл DBA е 40 градуса,
 • 1:33 - 1:36
  а ъгъл ABC е 50 градуса.
 • 1:36 - 1:42
  Тогава сигурно можеш да се досетиш
  колко е ъгъл DBC.
 • 1:42 - 1:47
  Ъгъл DBC. Ако нарисуваме
  един транспортир тук...
 • 1:47 - 1:50
  Няма да го рисувам,
  ще направи чертежа твърде сложен.
 • 1:50 - 1:52
  Но ако си го нарисуваме...
  Добре, ще го нарисувам много бързо.
 • 1:52 - 1:56
  Ако имаме транспортир,
  това тук ще е 50 градуса,
 • 1:56 - 1:59
  а това - 40. Тоест ако търсехме мярката
 • 1:59 - 2:01
  на ъгъл DBC,
 • 2:01 - 2:06
  тя щеше да е сборът на 40 и 50 градуса.
 • 2:06 - 2:08
  Нека сега изтрием всичките тези неща,
  за да си изчистим чертежа.
 • 2:08 - 2:14
  Мярката на ъгъл DBC ще е 90 градуса.
 • 2:14 - 2:17
  Ние вече знаем, че ъглите от 90 градуса са специални -
 • 2:17 - 2:23
  това е прав ъгъл.
 • 2:23 - 2:30
  Ъглите, които се допълват до 90 градуса,
 • 2:30 - 2:32
  са "допълващи се до 90 градуса ъгли".
 • 2:32 - 2:44
  Тоест можем още да кажем, че ъгъл DBA и
  ъгъл ABC са "допълващи се до 90 градуса" ъгли.
 • 2:44 - 2:51
  Защото сборът от двата е 90 градуса.
 • 2:51 - 2:57
  DBA + ABC = 90 градуса
 • 2:57 - 3:04
  DBA + ABC = 90 градуса. Те образуват
  прав ъгъл, когато ги събереш.
 • 3:04 - 3:08
  И още малко терминология -
  тя е свързана с правите ъгли,
 • 3:08 - 3:14
  когато имаме прав ъгъл,
  двата лъча на този прав ъгъл,
 • 3:14 - 3:18
  двете прави, които оформят правия ъгъл,
  или частите от правите,
 • 3:18 - 3:20
  се наричат "перпендикулярни".
 • 3:20 - 3:23
  Понеже знаем, че ъгъл DBC е 90 градуса,
 • 3:24 - 3:27
  че DBC е прав ъгъл, това означава,
 • 3:31 - 3:36
  DB, отсечката от правата, която се означава с DB,
 • 3:37 - 3:47
  е перпендикулярна на отсечката от правата,
  която се определя от BC.
 • 3:47 - 3:55
  Или можем да кажем, че лъчът BD е...
  И вместо да използваме думата "перпендикулярен",
 • 3:55 - 4:00
  съществува този символ ето тук, който
  изобразява две перпендикулярни линии.
 • 4:00 - 4:04
  DB е перпендикулярен на ВС.
 • 4:04 - 4:07
  Всички тези са верни твърдения
 • 4:07 - 4:12
  и това е така поради факта,
  че ъгълът, образуван между DB и ВС,
 • 4:12 - 4:15
  е равен на 90 градуса.
 • 4:15 - 4:20
  Използваме други думи, когато нашите
  два ъгъла се равняват на други неща.
 • 4:20 - 4:25
  Да кажем например,
  че имам един ъгъл ето тук,
 • 4:25 - 4:31
  който ще нарека ъгъл...
 • 4:31 - 4:38
  Нека сложа няколко букви,
  за да уточним: X, Y и Z.
 • 4:38 - 4:46
  Да кажем, че мярката на ъгъл XYZ e 60 градуса.
 • 4:46 - 4:54
  И че имаме друг ъгъл, който изглежда така.
 • 4:54 - 5:02
  И ще го нарека например M, N, O.
 • 5:02 - 5:08
  Да кажем, че мярката на ъгъл MNO е 120 градуса.
 • 5:08 - 5:12
  И така, ако съберем двата… Нека го запиша.
 • 5:12 - 5:25
  Мярката на ъгъл MNO плюс мярката на ъгъл XYZ
 • 5:25 - 5:31
  е равно на 120 градуса плюс 60 градуса.
 • 5:31 - 5:36
  Което е равно на 180 градуса.
  И ако съберем тези двата,
 • 5:36 - 5:39
  все едно сме направили полукръг.
 • 5:39 - 5:44
  Или полукръг на транспортира.
 • 5:44 - 5:50
  И когато имаме два ъгъла, чийто сбор е 180 градуса,
  ги наричаме допълващи се до 180 градуса ъгли.
 • 5:50 - 5:54
  Не е трудно да се запомни:
  при 90 градуса
 • 5:54 - 5:55
  са допълващи се до 90 градуса.
 • 5:55 - 6:04
  При 180 градуса са допълващи се до 180 градуса.
 • 6:04 - 6:07
  А ако имаш два ъгъла с общо рамо...
 • 6:07 - 6:12
  Нека да го начертая тук.
 • 6:12 - 6:15
  Имаме един ъгъл, който изглежда така.
 • 6:15 - 6:19
  И друг ъгъл тук. Нека да ги означим.
 • 6:19 - 6:21
  и ще ползваме същите букви...
 • 6:21 - 6:28
  Това са А, В, С и имаме друг ъгъл,
  който изглежда така.
 • 6:28 - 6:36
  Вече използвахме С. Изглежда ето така.
 • 6:36 - 6:41
  И да кажем още веднъж, че това е 50 градуса,
 • 6:41 - 6:44
  а този тук е 130 градуса.
 • 6:44 - 6:50
  Ясно е, че DBA плюс с АВС, ако ги съберем,
 • 6:50 - 6:53
  получаваме 180 градуса.
 • 6:53 - 6:56
  Те са съседни. Нека го запишем.
 • 6:56 - 7:05
  Ъгъл DBA и ъгъл АВС са съседни.
 • 7:05 - 7:09
  Общият им сбор е 180 градуса,
  но те са също и допълващи се ъгли.
 • 7:10 - 7:17
  Допълващи се до 180 градуса и съседни.
 • 7:18 - 7:22
  Ако разгледаме другия ъгъл, образуван
  от лъчите, които не са общи,
 • 7:22 - 7:32
  ъгъл DBC, в крайна сметка това е права линия.
 • 7:32 - 7:37
  Която можем да наречем изправен ъгъл.
 • 7:37 - 7:41
  И така, запознах те с доста нови думи и мисля,
  че научихме достатъчно похвати,
 • 7:41 - 7:46
  за да започнем да извеждаме интересни доказателства.
 • 7:46 - 7:51
  Да обобщя: дотук говорихме за ъгли, които
 • 7:51 - 7:56
  се допълват до 90 градуса.
 • 7:56 - 7:58
  Това е добавяне до 90 градуса.
 • 7:58 - 8:03
  Когато ъгълът е 90 градуса, тогава
  двете външни рамена образуват прав ъгъл.
 • 8:03 - 8:08
  Когато имаме прав ъгъл, то двете рамена
  на правия ъгъл се наричат
 • 8:08 - 8:10
  перпендикулярни.
 • 8:10 - 8:13
  И ако имаме два ъгъла, които общо правят 180 градуса,
 • 8:13 - 8:17
  наричаме ги допълващи се до 180 градуса,
 • 8:17 - 8:19
  а ако бъдат и с общо рамо, те са съседни ъгли.
 • 8:19 - 8:23
  Или друг начин, по който да кажем,
  че имаме изправен ъгъл,
 • 8:23 - 8:26
  е ако имаме два съседни ъгъла
 • 8:26 - 8:29
  със сбор 180 градуса.
  Спирам дотук.
Title:
Допълващи се ъгли и съседни ъгли
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:31

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions