YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Xhosa subtitles

← Isihloko: Uphinda-phindo kunye nokwahlula-hlula amanani athabathayo.

Multiplying and dividing negative numbers

Get Embed Code
29 Languages

Subtitles translated from английски език Showing Revision 3 created 01/17/2012 by yangazukelwa.

 1. Wamkelekile kumboniso wophinda-phindo kunye
 2. nokwahlula amanani athabathayo.
 3. Masiqaliseni.
 4. Ndiyacinga uzakufumana uphinda-phindo nokwahlula
 5. amanani athabathayo iyinto elula kunonuba
 6. ikufundisa kwixesha elizayo, ndizakunika.
 7. Ngoko ke imithetho yokuqala xa uphinda-phinda mamnani amabini athabathayo,
 8. ngoko ke masithi ndino -2 umphinda-phinde ngo 2.
 9. Kuqala ujonga kwinani ngalinye ngathi
 10. bekungekho sichazi esithabathayo.
 11. Kulungile utsho, 2 umphinda-phinde ngo 2 ufumana u4.
 12. Kwaye iyafumaneka ukuba xa unesichazi esithabathayo usiphinda-phinde
 13. ngesichazi esithabathayo, ufumana isichazi isidibanisayo.
 14. ngoko ke masibhale lomthetho wokuqala phantsi.
 15. Isichazi esithabathayo usiphinda-phinde ngesinye ufumna isichazi esidibanisayo.
 16. Ukuba ibingu -2 umphinda-phinde ngo 2?
 17. Kulungile kwelicandelo, makhe siqale sijonge
 18. amanani amabini angenazichazi.
 19. Siyayazi ukuba 2 umphinda-phinde ngo 2 ngu 4.
 20. Kodwa apha sinesichazi esithabathayo usiphinda-phinde ngo2k, kwaye
 21. icace phandle, xa uphinda-phinda isichazi esithabathayo nge
 22. sichazi esidibaniosayo ufumana esithabathayo.
 23. ngoko ke ngomnye umthetho.
 24. Thabatha umphinda-phinde ngo dibanisa ufumana uthabatha.
 25. Kwenzeka ntoni xa unodibanisa 2 phinda-phinda thabatha 2?
 26. Ndiyacinga ukuba lena uzakuyifumana kakuhle, nje ngokuba ungatsho
 27. ukuba ezi zimbini ziyafana kakhulu, ndiyakholelwa
 28. yinjongo yendawo--haiy, hayi ndiyacinga yi
 29. kunxulumana kwendawo.
 30. Kufuneka ndiyikhumbule lonto.
 31. Kodwa 2 phinda-phinde ngo -2, lento ilingana no -4.
 32. ngoko ke sinemithetho epheleleyo ethi dibanisa umphinda-phinde ngo thabatha
 33. kwakhona ulingana no thabatha
 34. Kwaye ngqo lemithetho yesibini, zibu
 35. fana.
 36. Thabatha umphinda-phinde ngo dibanisa ngu thabatha , okanye dibanisa
 37. umphinda-phinde ngothabatha ngu thabatha.
 38. Ungaphinda utsho ukuba xa izichazi zahlukile kwaye
 39. uphinda-phinde amanani amabini, ufumana inani elithabathayo.
 40. Kwaye ngokucacileyo, uyayazi into eyenzekayo xa
 41. udibanisa umphinda-phinde ngodibanisa.
 42. Kulungile ngu dibanisa.
 43. Ngoko ke masiphinde siqwalasele.
 44. Uthabatha umphinda-phinde ngothabatha ufumana udibanisa.
 45. Into ethabathayo uyiphinda-phinde ngodibanisa ufumana uthabatha.
 46. Into edibanisayo uyiphinda-phinde ngothabatha ufumana uthabatha.
 47. Kwaye dibanisa umphinda-phinde kwangaye ilingana nodibanisa.
 48. Ndiyacinga aukuba lena yokugqibela ikubhidile mpela.
 49. Okanye ndingayicalucalula ukulungiselela wena.
 50. Ungathini ukuba ndingathi xa uphinda-phinda kwaye izinto
 51. zakho zinezichazi ezifanayo ufumana iziphumo ezidibanisayo.
 52. Kwaye izichazi ezahlukileyo zikunika iziphumo ezithabathayo.
 53. Ngoko ke maxa wambi, masithi 1 umphinda-phinde ngo 1 ilingana no1.
 54. okanye ukuba ndithi -1 umphinda-phinde ngo -1 ufumana
 55. +1 kwakhona.
 56. oknaye ukubandithi 1 umphinda-phinde ngo -1 ilingna no -1, okanye
 57. -1 umphinda-phinde ngo 1 ufumana -1.
 58. Uyabona kwezinxaki zimbini zingentla ndibe nezinto ezimbini ezahlukeneyo
 59. izichazi, enye edibanisa kunye nenye ethabathayo?
 60. Kwaye kwezinxaki zimbini zinntla, lena ilapha
 61. zombini ziyadibanisa.
 62. Kwaye lena ilapha zombini ziyathabatha.
 63. Ngoko ke masenze iqela lemizekelo ngoku, kwaye ngethemba izakunika umfanekiso
 64. wokwazi ubuyele ekhaya, kwaye kwakhona ungazama ukwenza kawakunye
 65. nenxaki zokuziqhelanisa kwaye kwakhona unike inltuva kunye nantoni
 66. Ngoko ke ukuba ndithi -4 umphinda-phinde ngo +3, kulungile 4 umphimda-phinde
 67. ngo 3 ngu 12, kwaye sinothabatha kunye nodibanisa.
 68. ngoko ke izichazi ezahlukileyo zithetha nguthabatha.
 69. Ngoko ke -4 umhpinda-phinde ngo 3 ngu -12.
 70. Lonto enza ucacelwe ngoba kanye kanye sithi ngubani
 71. -4 uphinda-phinde kwangaye amatyeli amathathu, ngoko ke kufana nokuthi -4
 72. dibanisa -4 dibanisa -4, ukutsho ngu -12.
 73. Ukuba ubumbonile umboniso wodibaniso kunye nokuthabatha amanai athabatha
 74. kukhangeleka ukuba kufuneka uyibukele kuqala.
 75. Masinze enye.
 76. Ukuba ndingathi -2 phinda-phinda -7.
 77. Kwaye ungafuna ukumisa kancinci umboniso nangaliphi na ixesha ukubona ukuba
 78. uyayazi ukuba yenziwa njani kwaye kwangoko uqalele ukubona
 79. ukuba impendulo ithini.
 80. Kulungile, 2 phinda-phinda 7 ngu 14, kwaye sinezichazi manani ezifananyo apha, ngoko ke
 81. ngu dibanisa 14--ngokwesiqhelo awunokuyibhala
 82. isichazi esidibanisayo kodwa lonto iyenza kancinci icace kakhulu.
 83. kwaye ukuba bendino--mandithi
 84. Kulungile, 9 phinda-phinda 5 ngu 45.
 85. Kwaye kwakhona, izichazi manani zahlukile lonto yenza uthabatha.
 86. Kwaye kwangoko ekugqibeleni mandithi ndino-- mandicinge ngamanani
 87. amahle-- -6 phinda-phinda -11.
 88. Kulungile, 6 phinda-phinda 11 ngu 66 kwaye kwangoko nguthabatha kwaye
 89. thabatha, ngu dibanisa.
 90. Mandikunike inxaki anobuqhinga.
 91. Ngubani u0 phinda-phinda -12?
 92. kulungile, ungathi izichazi manani azifani, kodwa
 93. 0 akanasichazi noba siyadibanisa okanye siyathabtha.
 94. Kwaye 0 phinda-phinda nantoni na ihlala ingu 0.
 95. Ayithethi into ophinda-phinda ngayo li
 96. nani e4lithabathayo okanye linani elidibanisayo.
 97. 0 phinda-phinda nantoni na ngu 0.
 98. Ngoko ke, masijonge ukuba singakwazi na ukusebenzisa lemithetho naxa sisahlula.
 99. Icacili phandle ukuba lemithetho singayisebenzisa.
 100. Ukuba ndino 9 umahlule ngo -3.
 101. Kulungile, kuqala sithi ngubani u 9 umahlule ngo 3?
 102. Kunjalo ngu 3.
 103. Kwaye zinezichazi ezhlukileyo, +9, -3.
 104. Ngoko ke izichazi manani ezingafaniyo zithetha uthabatha.
 105. Kwaye zinezichazi ezhlukileyo, +9, -3.
 106. Ngunbani -16 umahlule ngo 8?
 107. Kulungile, kwakhona 16 umahlule ngo 8 ngu 2, kodwa
 108. izichazi manani zahlukile.
 109. -16 umahlule ngo +8, ilingana no -2.
 110. Khumbula, izichazi amanani ezahlukileyo zikunika iziphumo ezithabathayo.
 111. ngubani -54 umahlule ngo +6?
 112. Kulungile, 54 umahlule ngo 6 ngu 9.
 113. Kwaye kuba zombini, umahluli kunye nomahlulwa, be
 114. nezichazi manani ezithabathayo-- ngu -54 kwaye -6 -- icace phandle
 115. Masenye enye yokugqibela.
 116. Icacile, 0 umahlule nanga ntoni na izakuhlala ingu 0.
 117. Ngeyona ilula kakhulu.
 118. Kwaye ngokunjalo, awunokwazi ukwahlula ngo 0
 119. lonto ayichazeki.
 120. Masenze enye.
 121. ngubani-- ndizakucinga ngamanani ahlukeneyo--
 122. 4 umahlule ngo -1?
 123. Kulungile, 4 umahlule ngo 1 ngu 4, kodwa izichazi manai zahlukile.
 124. Ngoko ke ngu -4.
 125. Ndiyathemba lonto iyanceda.
 126. Ngoku into endifuna uyenze kukuzama ezininzi
 127. eziphinda-phindayo kwaye nezahlulayo ezinamanani athabathayo kanga ngoko ndinako.
 128. Kwaye icofa kwintluva kwaye izakukhumbuza
 129. imithetho ozakuyisebenzisa.
 130. Ngelakho ixesha ungafuna ukucinga ukuba kutheni
 131. lemithetho isebenza kwaye ithetha ntoni ukuphinda-phinda inani elithabathayo
 132. uliphinda-phinde ngelidibanisayo.
 133. kwaye inikisa umdla kakhulu, ithetha ntoni ukuphinda-phinda inani elithabathayo
 134. uliphinda-phinde ngeliothabathayo.
 135. kodwa ndiyacinga kulendawongethemba ukulungele
 136. ukuqalisa ukwenza inxaki.
 137. Ndlela ntle.
 138. Не синхронизирани
  kumzekelo besiwenzile phambilini, yinto enganeyo.