Return to Video

Isihloko: Uphinda-phindo kunye nokwahlula-hlula amanani athabathayo.

 • 0:01 - 0:04
  Wamkelekile kumboniso wophinda-phindo kunye
 • 0:04 - 0:05
  nokwahlula amanani athabathayo.
 • 0:05 - 0:07
  Masiqaliseni.
 • 0:07 - 0:09
  Ndiyacinga uzakufumana uphinda-phindo nokwahlula
 • 0:09 - 0:11
  amanani athabathayo iyinto elula kunonuba
 • 0:14 - 0:16
  ikufundisa kwixesha elizayo, ndizakunika.
 • 0:21 - 0:25
  Ngoko ke imithetho yokuqala xa uphinda-phinda mamnani amabini athabathayo,
 • 0:25 - 0:32
  ngoko ke masithi ndino -2 umphinda-phinde ngo 2.
 • 0:32 - 0:34
  Kuqala ujonga kwinani ngalinye ngathi
 • 0:34 - 0:35
  bekungekho sichazi esithabathayo.
 • 0:35 - 0:40
  Kulungile utsho, 2 umphinda-phinde ngo 2 ufumana u4.
 • 0:40 - 0:43
  Kwaye iyafumaneka ukuba xa unesichazi esithabathayo usiphinda-phinde
 • 0:43 - 0:45
  ngesichazi esithabathayo, ufumana isichazi isidibanisayo.
 • 0:45 - 0:48
  ngoko ke masibhale lomthetho wokuqala phantsi.
 • 0:48 - 0:54
  Isichazi esithabathayo usiphinda-phinde ngesinye ufumna isichazi esidibanisayo.
 • 0:57 - 1:02
  Ukuba ibingu -2 umphinda-phinde ngo 2?
 • 1:02 - 1:05
  Kulungile kwelicandelo, makhe siqale sijonge
 • 1:05 - 1:06
  amanani amabini angenazichazi.
 • 1:06 - 1:10
  Siyayazi ukuba 2 umphinda-phinde ngo 2 ngu 4.
 • 1:10 - 1:14
  Kodwa apha sinesichazi esithabathayo usiphinda-phinde ngo2k, kwaye
 • 1:14 - 1:16
  icace phandle, xa uphinda-phinda isichazi esithabathayo nge
 • 1:16 - 1:19
  sichazi esidibaniosayo ufumana esithabathayo.
 • 1:19 - 1:20
  ngoko ke ngomnye umthetho.
 • 1:20 - 1:29
  Thabatha umphinda-phinde ngo dibanisa ufumana uthabatha.
 • 1:29 - 1:35
  Kwenzeka ntoni xa unodibanisa 2 phinda-phinda thabatha 2?
 • 1:35 - 1:37
  Ndiyacinga ukuba lena uzakuyifumana kakuhle, nje ngokuba ungatsho
 • 1:37 - 1:41
  ukuba ezi zimbini ziyafana kakhulu, ndiyakholelwa
 • 1:41 - 1:45
  yinjongo yendawo--haiy, hayi ndiyacinga yi
 • 1:45 - 1:46
  kunxulumana kwendawo.
 • 1:46 - 1:48
  Kufuneka ndiyikhumbule lonto.
 • 1:48 - 1:52
  Kodwa 2 phinda-phinde ngo -2, lento ilingana no -4.
 • 1:52 - 1:58
  ngoko ke sinemithetho epheleleyo ethi dibanisa umphinda-phinde ngo thabatha
 • 1:58 - 1:59
  kwakhona ulingana no thabatha
 • 1:59 - 2:01
  Kwaye ngqo lemithetho yesibini, zibu
 • 2:04 - 2:05
  fana.
 • 2:05 - 2:08
  Thabatha umphinda-phinde ngo dibanisa ngu thabatha , okanye dibanisa
 • 2:08 - 2:09
  umphinda-phinde ngothabatha ngu thabatha.
 • 2:09 - 2:14
  Ungaphinda utsho ukuba xa izichazi zahlukile kwaye
 • 2:14 - 2:16
  uphinda-phinde amanani amabini, ufumana inani elithabathayo.
 • 2:16 - 2:19
  Kwaye ngokucacileyo, uyayazi into eyenzekayo xa
 • 2:19 - 2:22
  udibanisa umphinda-phinde ngodibanisa.
 • 2:22 - 2:23
  Kulungile ngu dibanisa.
 • 2:23 - 2:24
  Ngoko ke masiphinde siqwalasele.
 • 2:24 - 2:28
  Uthabatha umphinda-phinde ngothabatha ufumana udibanisa.
 • 2:28 - 2:30
  Into ethabathayo uyiphinda-phinde ngodibanisa ufumana uthabatha.
 • 2:30 - 2:33
  Into edibanisayo uyiphinda-phinde ngothabatha ufumana uthabatha.
 • 2:33 - 2:36
  Kwaye dibanisa umphinda-phinde kwangaye ilingana nodibanisa.
 • 2:36 - 2:40
  Ndiyacinga aukuba lena yokugqibela ikubhidile mpela.
 • 2:40 - 2:42
  Okanye ndingayicalucalula ukulungiselela wena.
 • 2:42 - 2:46
  Ungathini ukuba ndingathi xa uphinda-phinda kwaye izinto
 • 2:46 - 2:55
  zakho zinezichazi ezifanayo ufumana iziphumo ezidibanisayo.
 • 2:55 - 2:58
  Kwaye izichazi ezahlukileyo zikunika iziphumo ezithabathayo.
 • 3:11 - 3:18
  Ngoko ke maxa wambi, masithi 1 umphinda-phinde ngo 1 ilingana no1.
 • 3:18 - 3:22
  okanye ukuba ndithi -1 umphinda-phinde ngo -1 ufumana
 • 3:22 - 3:24
  +1 kwakhona.
 • 3:24 - 3:29
  oknaye ukubandithi 1 umphinda-phinde ngo -1 ilingna no -1, okanye
 • 3:29 - 3:33
  -1 umphinda-phinde ngo 1 ufumana -1.
 • 3:33 - 3:36
  Uyabona kwezinxaki zimbini zingentla ndibe nezinto ezimbini ezahlukeneyo
 • 3:36 - 3:39
  izichazi, enye edibanisa kunye nenye ethabathayo?
 • 3:39 - 3:41
  Kwaye kwezinxaki zimbini zinntla, lena ilapha
 • 3:41 - 3:43
  zombini ziyadibanisa.
 • 3:43 - 3:46
  Kwaye lena ilapha zombini ziyathabatha.
 • 3:46 - 3:49
  Ngoko ke masenze iqela lemizekelo ngoku, kwaye ngethemba izakunika umfanekiso
 • 3:49 - 3:52
  wokwazi ubuyele ekhaya, kwaye kwakhona ungazama ukwenza kawakunye
 • 3:52 - 3:56
  nenxaki zokuziqhelanisa kwaye kwakhona unike inltuva kunye nantoni
 • 4:03 - 4:07
  Ngoko ke ukuba ndithi -4 umphinda-phinde ngo +3, kulungile 4 umphimda-phinde
 • 4:07 - 4:12
  ngo 3 ngu 12, kwaye sinothabatha kunye nodibanisa.
 • 4:12 - 4:16
  ngoko ke izichazi ezahlukileyo zithetha nguthabatha.
 • 4:16 - 4:19
  Ngoko ke -4 umhpinda-phinde ngo 3 ngu -12.
 • 4:19 - 4:21
  Lonto enza ucacelwe ngoba kanye kanye sithi ngubani
 • 4:21 - 4:25
  -4 uphinda-phinde kwangaye amatyeli amathathu, ngoko ke kufana nokuthi -4
 • 4:25 - 4:28
  dibanisa -4 dibanisa -4, ukutsho ngu -12.
 • 4:28 - 4:31
  Ukuba ubumbonile umboniso wodibaniso kunye nokuthabatha amanai athabatha
 • 4:31 - 4:34
  kukhangeleka ukuba kufuneka uyibukele kuqala.
 • 4:34 - 4:35
  Masinze enye.
 • 4:35 - 4:40
  Ukuba ndingathi -2 phinda-phinda -7.
 • 4:40 - 4:42
  Kwaye ungafuna ukumisa kancinci umboniso nangaliphi na ixesha ukubona ukuba
 • 4:42 - 4:44
  uyayazi ukuba yenziwa njani kwaye kwangoko uqalele ukubona
 • 4:44 - 4:45
  ukuba impendulo ithini.
 • 4:45 - 4:51
  Kulungile, 2 phinda-phinda 7 ngu 14, kwaye sinezichazi manani ezifananyo apha, ngoko ke
 • 4:51 - 4:54
  ngu dibanisa 14--ngokwesiqhelo awunokuyibhala
 • 4:54 - 4:57
  isichazi esidibanisayo kodwa lonto iyenza kancinci icace kakhulu.
 • 4:57 - 5:06
  kwaye ukuba bendino--mandithi
 • 5:06 - 5:09
  Kulungile, 9 phinda-phinda 5 ngu 45.
 • 5:09 - 5:14
  Kwaye kwakhona, izichazi manani zahlukile lonto yenza uthabatha.
 • 5:14 - 5:18
  Kwaye kwangoko ekugqibeleni mandithi ndino-- mandicinge ngamanani
 • 5:18 - 5:25
  amahle-- -6 phinda-phinda -11.
 • 5:25 - 5:30
  Kulungile, 6 phinda-phinda 11 ngu 66 kwaye kwangoko nguthabatha kwaye
 • 5:30 - 5:32
  thabatha, ngu dibanisa.
 • 5:32 - 5:33
  Mandikunike inxaki anobuqhinga.
 • 5:33 - 5:39
  Ngubani u0 phinda-phinda -12?
 • 5:39 - 5:43
  kulungile, ungathi izichazi manani azifani, kodwa
 • 5:43 - 5:46
  0 akanasichazi noba siyadibanisa okanye siyathabtha.
 • 5:46 - 5:48
  Kwaye 0 phinda-phinda nantoni na ihlala ingu 0.
 • 5:48 - 5:52
  Ayithethi into ophinda-phinda ngayo li
 • 5:52 - 5:54
  nani e4lithabathayo okanye linani elidibanisayo.
 • 5:54 - 5:58
  0 phinda-phinda nantoni na ngu 0.
 • 5:58 - 6:00
  Ngoko ke, masijonge ukuba singakwazi na ukusebenzisa lemithetho naxa sisahlula.
 • 6:00 - 6:03
  Icacili phandle ukuba lemithetho singayisebenzisa.
 • 6:03 - 6:09
  Ukuba ndino 9 umahlule ngo -3.
 • 6:09 - 6:12
  Kulungile, kuqala sithi ngubani u 9 umahlule ngo 3?
 • 6:12 - 6:14
  Kunjalo ngu 3.
 • 6:14 - 6:18
  Kwaye zinezichazi ezhlukileyo, +9, -3.
 • 6:18 - 6:22
  Ngoko ke izichazi manani ezingafaniyo zithetha uthabatha.
 • 6:22 - 6:28
  Kwaye zinezichazi ezhlukileyo, +9, -3.
 • 6:28 - 6:34
  Ngunbani -16 umahlule ngo 8?
 • 6:34 - 6:38
  Kulungile, kwakhona 16 umahlule ngo 8 ngu 2, kodwa
 • 6:38 - 6:39
  izichazi manani zahlukile.
 • 6:39 - 6:45
  -16 umahlule ngo +8, ilingana no -2.
 • 6:45 - 6:49
  Khumbula, izichazi amanani ezahlukileyo zikunika iziphumo ezithabathayo.
 • 6:49 - 7:00
  ngubani -54 umahlule ngo +6?
 • 7:00 - 7:04
  Kulungile, 54 umahlule ngo 6 ngu 9.
 • 7:04 - 7:09
  Kwaye kuba zombini, umahluli kunye nomahlulwa, be
 • 7:11 - 7:14
  nezichazi manani ezithabathayo-- ngu -54 kwaye -6 -- icace phandle
 • 7:22 - 7:25
  Masenye enye yokugqibela.
 • 7:25 - 7:30
  Icacile, 0 umahlule nanga ntoni na izakuhlala ingu 0.
 • 7:30 - 7:32
  Ngeyona ilula kakhulu.
 • 7:32 - 7:33
  Kwaye ngokunjalo, awunokwazi ukwahlula ngo 0
 • 7:33 - 7:36
  lonto ayichazeki.
 • 7:36 - 7:38
  Masenze enye.
 • 7:38 - 7:42
  ngubani-- ndizakucinga ngamanani ahlukeneyo--
 • 7:42 - 7:45
  4 umahlule ngo -1?
 • 7:45 - 7:51
  Kulungile, 4 umahlule ngo 1 ngu 4, kodwa izichazi manai zahlukile.
 • 7:51 - 7:53
  Ngoko ke ngu -4.
 • 7:53 - 7:54
  Ndiyathemba lonto iyanceda.
 • 7:54 - 7:57
  Ngoku into endifuna uyenze kukuzama ezininzi
 • 7:57 - 8:01
  eziphinda-phindayo kwaye nezahlulayo ezinamanani athabathayo kanga ngoko ndinako.
 • 8:01 - 8:03
  Kwaye icofa kwintluva kwaye izakukhumbuza
 • 8:03 - 8:04
  imithetho ozakuyisebenzisa.
 • 8:04 - 8:09
  Ngelakho ixesha ungafuna ukucinga ukuba kutheni
 • 8:09 - 8:11
  lemithetho isebenza kwaye ithetha ntoni ukuphinda-phinda inani elithabathayo
 • 8:11 - 8:15
  uliphinda-phinde ngelidibanisayo.
 • 8:15 - 8:17
  kwaye inikisa umdla kakhulu, ithetha ntoni ukuphinda-phinda inani elithabathayo
 • 8:17 - 8:20
  uliphinda-phinde ngeliothabathayo.
 • 8:20 - 8:23
  kodwa ndiyacinga kulendawongethemba ukulungele
 • 8:23 - 8:27
  ukuqalisa ukwenza inxaki.
 • 8:27 - 8:29
  Ndlela ntle.
 • Не синхронизирани
  kumzekelo besiwenzile phambilini, yinto enganeyo.
Title:
Isihloko: Uphinda-phindo kunye nokwahlula-hlula amanani athabathayo.
Description:

Multiplying and dividing negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:28
yangazukelwa edited Xhosa subtitles for Multiplying and dividing negative numbers
yangazukelwa edited Xhosa subtitles for Multiplying and dividing negative numbers
yangazukelwa added a translation

Xhosa subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions