Return to Video

નામ: નકારાત્મક સંખ્યાઓના ગુણાકાર અને ભાગાકાર

 • 0:01 - 0:04
  સ્વાગત છે આપનું, નકારાત્મક સંખ્યાઓના ગુણાકાર અને
 • 0:04 - 0:05
  ભાગાકાર ના વિડીઓમાં
 • 0:05 - 0:07
  ચાલો શરૂ કરીએ.
 • 0:07 - 0:09
  મને લાગે છે કે તમને નકારાત્મક સંખ્યાઓના ગુણાકાર અને ભાગાકાર
 • 0:09 - 0:11
  છે તે કરતાં ઘણાં સરળ જણાશે
 • 0:14 - 0:16
  જે હું તમને સરળતાથી સમજાવીશ
 • 0:21 - 0:25
  તો આના મૂળભૂત નિયમો છે કે જયારે તમે બે નકારાત્મક સંખ્યાઓને ગુણો,
 • 0:25 - 0:32
  જેમકે નકારાત્મક ૨ ગુણ્યા નકારાત્મક ૨.
 • 0:32 - 0:34
  તો પહેલાં એ સમજો કે બેય સંખ્યાઓમાં
 • 0:34 - 0:35
  નકારાત્મક સંજ્ઞા છેજ નહિ
 • 0:35 - 0:40
  અને તે પ્રમાણે, ૨ ગુણ્યા ૨ બરાબર ૪.
 • 0:40 - 0:43
  અને અહિયા એવું થશે કે નકારાત્મક ગુણ્યા
 • 0:43 - 0:45
  નાકારતમાં, બરાબર સકારાત્મક.
 • 0:45 - 0:48
  તો ચાલો પહેલો નિયમ લખીએ.
 • 0:48 - 0:54
  એક નકારાત્મક ગુણ્યા એક નકારાત્મક બરાબર એક સકારાત્મક.
 • 0:57 - 1:02
  નકારાત્મક ૨ ગુણ્યા સકારાત્મક ૨ હોય તો શું થાય?
 • 1:02 - 1:05
  એ સંજોગમાં, ચાલો પહેલાં જોઈએ કે
 • 1:05 - 1:06
  બેઉ સંખ્યાઓ ને વગર સંજ્ઞાએ જોઈએ
 • 1:06 - 1:10
  આપણને ખ્યાલ છે કે ૨ ગુણ્યા ૨ બરાબર ૪ થાય.
 • 1:10 - 1:14
  પણ અહિયાં એક નકારાત્મક અને એક સકારાત્મક ૨ છે, અને
 • 1:14 - 1:16
  તેનો મતલબ એ કે, જયારે એક નકારાત્મક ને ગુણો
 • 1:16 - 1:19
  એક સકારાત્મક સાથે તો તમને એક નકારાત્મક મળે છે.
 • 1:19 - 1:20
  તો એ છે બીજો નિયમ.
 • 1:20 - 1:29
  નકારાત્મક ગુણ્યા સકારાત્મક બરાબર નકારાત્મક.
 • 1:29 - 1:35
  સકારાત્મક ૨ ગુણ્યા નકારાત્મક ૨ નો જવાબ શું આવે?
 • 1:35 - 1:37
  મને લાગે છે કે તમે આનો ખરો અંદાજ લગાવી શકશો,
 • 1:37 - 1:41
  કેમકે આ બન્ને સરખા હોઈ મારા ખ્યાલ થી તે
 • 1:41 - 1:45
  સકર્મક ગુણ છે, ના, ના મને લાગે છે કે તે
 • 1:45 - 1:46
  વહેવારિક ગુણ છે
 • 1:46 - 1:48
  મારે આને યાદ રાખવું પડશે
 • 1:48 - 1:52
  પણ ૨ ગુણ્યા નકારાત્મક ૨, તે નકારાત્મક ૪ બરાબર છે.
 • 1:52 - 1:58
  તો અહિયાં છે છેલ્લો નિયમ, કે સકારાત્મક ગુણ્યા નકારાત્મક
 • 1:58 - 1:59
  પણ નકારાત્મક બરાબર હોય છે.
 • 1:59 - 2:01
  અને આ છેલ્લા બે નિયમો, એક રીતે
 • 2:04 - 2:05
  સરખા છે.
 • 2:05 - 2:08
  એક નકારાત્મક ગુણ્યા સકારાત્મક એ નકારાત્મક, અથવા એક સકારાત્મક
 • 2:08 - 2:09
  ગુણ્યા નકારાત્મક પણ નકારાત્મક.
 • 2:09 - 2:14
  તમે એમ પણ કહી શકો કે જયારે બન્ને સંજ્ઞાઓ અલગ હોય,
 • 2:14 - 2:16
  અને તેનાં ગુણાકાર કરો, તો તમને એક નકારાત્મક સંખ્યા મળશે.
 • 2:16 - 2:19
  અને તમને પહેલાથીજ ખ્યાલ હશે કે
 • 2:19 - 2:22
  સકારાત્મક ગુણ્યા સકારાત્મક
 • 2:22 - 2:23
  તે તો સકારાત્મક જ હોય.
 • 2:23 - 2:24
  તો ચાલો ફરી એક વાર જોઈએ
 • 2:24 - 2:28
  નકારાત્મક ગુણ્યા નકારાત્મક એટલે સકારાત્મક
 • 2:28 - 2:30
  નકારાત્મક ગુણ્યા સકારાત્મક એટલે નકારાત્મક
 • 2:30 - 2:33
  સકારાત્મક ગુણ્યા નકારાત્મક એટલે નકારાત્મક
 • 2:33 - 2:36
  અને સકારાત્મક ગુણ્યા સકારાત્મક બરાબર સકારાત્મક.
 • 2:36 - 2:40
  મને લાગે છે કે છેલ્લે તમે મુંઝવાયા હશો
 • 2:40 - 2:42
  તો હું તેને તમારા માટે સરળ બનાવું
 • 2:42 - 2:46
  જો હું તમને કહું કે જયારે તમે ગુણાકાર કરો છો ત્યારે
 • 2:46 - 2:55
  બન્ને સરખી સંજ્ઞાઓ નો જવાબ હમેશા સકારાત્મક હોય.
 • 2:55 - 2:58
  અને બન્ને જુદી સંજ્ઞાઓ નો જવાબ નકારાત્મક હોય
 • 3:11 - 3:18
  તો તે પ્રમાણે જોઈએ તો ૧ ગુણ્યા ૧ બરાબર ૧ હોય
 • 3:18 - 3:22
  અને નકારાત્મક ૧ ગુણ્યા નકારાત્મક ૧ બરાબર
 • 3:22 - 3:24
  પણ સકારાત્મક ૧ જ હોય.
 • 3:24 - 3:29
  અથવા તો હું કહું કે ૧ ગુણ્યા નકારાત્મક ૧ બરાબર નકારાત્મક ૧,
 • 3:29 - 3:33
  નકારાત્મક ૧ ગુણ્યા ૧ બરાબર પણ નકારાત્મક ૧ જ હોય.
 • 3:33 - 3:36
  તમે જોયું કે અહિયાં નીચે બે દાખલાઓ મા બે અલગ
 • 3:36 - 3:39
  સંજ્ઞાઓ છે, સકારાત્મક ૧ અને નકારાત્મક ૧?
 • 3:39 - 3:41
  અને ઉપલા બે દાખલાઓમાં, અહિયાં
 • 3:41 - 3:43
  બન્ને ૧ સકારાત્મક છે.
 • 3:43 - 3:46
  અને આ બન્ને ૧ નકારાત્મક છે.
 • 3:46 - 3:49
  તો ચાલો થોડાંક દાખલા કરીએ, અને આશા છે
 • 3:49 - 3:52
  કે તે આ બધું સમજાવશે, અને તમે પણ અહિયા
 • 3:52 - 3:56
  અભ્યાસ દાખલા કરી શકો છો અને હું તમને યુક્તિ પણ આપીશ
 • 4:03 - 4:07
  તો જો હું કહું કે નકારાત્મક ૪ ગુણ્યા સકારાત્મક ૩, તો ૪ ગુણ્યા
 • 4:07 - 4:12
  ૩ એટલે ૧૨, અને અહિયાં એક નકારાત્મક છે અને એક સકારાત્મક.
 • 4:12 - 4:16
  તો અલગ સંજ્ઞાઓ નો મતલબ નકારાત્મક.
 • 4:16 - 4:19
  તો નકારાત્મક ૪ ગુણ્યા ૩ બરાબર નકારાત્મક ૧૨.
 • 4:19 - 4:21
  તો અહી સમજાવ્યા પ્રમાણે આપણે કહીએ છીએ કે
 • 4:21 - 4:25
  નકારાત્મક ૪ ને ૩ ગુણ્યા, તે નકારાત્મક ૪
 • 4:25 - 4:28
  વત્તા નકારાત્મક ૪ વત્તા નકારાત્મક ૪, એટલે કે નકારાત્મક ૧૨.
 • 4:28 - 4:31
  જો તમે નકારાત્મક સંખ્યાઓના વત્તા અને બાદ ની ગણતરી વાળો વિડીઓ ન જોયો હોય
 • 4:31 - 4:34
  તો હું તમને તે જોવાની પહેલાં સલાહ આપીશ.
 • 4:34 - 4:35
  ચાલો હજી એક દાખલો કરીએ
 • 4:35 - 4:40
  જો હું કહું કે ઓછા ૨ ગુણ્યા ઓછા ૭.
 • 4:40 - 4:42
  અને તમે વિડીઓને ગમે ત્યારે થોભાવી અને જુઓ કે તમને
 • 4:42 - 4:44
  કેટલી સમાજ પડી અને ફરી થી શરૂ કરો કે
 • 4:44 - 4:45
  જવાબ શું આવે છે.
 • 4:45 - 4:51
  તો, ૨ ગુણ્યા ૭ એટલે ૧૪, અને અહિયાં બન્ને સંજ્ઞાઓ સરખી છે, તો
 • 4:51 - 4:54
  તે છે સકારાત્મક ૧૪ -- સામાન્ય રીતે તમે
 • 4:54 - 4:57
  સકારાત્મક સંજ્ઞા ન લાખો તો ચાલે પણ આ વધુ સ્વચ્છ છે.
 • 4:57 - 5:06
  અને જો હું લઉં -- જરા વિચાર કરવા દો -- ૯ ગુણ્યા નકારાત્મક ૫.
 • 5:06 - 5:09
  તો, ૯ ગુણ્યા ૫ એટલે ૪૫.
 • 5:09 - 5:14
  અને ફરી એક વાર, સંજ્ઞાઓ અલગ છે તો આ નકારાત્મક હોય.
 • 5:14 - 5:18
  અને અંતે જો હું લઉં -- હું લઈશ જરા
 • 5:18 - 5:25
  અલગ સંખ્યાઓ -- ઓછા ૫ ગુણ્યા ઓછા ૧૧.
 • 5:25 - 5:30
  તો, ૬ ગુણ્યા ૧૧ એટલે ૬૬ અને ત્યારબાદ તે નકારાત્મક અને
 • 5:30 - 5:32
  નકારાત્મક, એટલે સકારાત્મક.
 • 5:32 - 5:33
  હું તમને હજી એક યુક્તિ વાળો દાખલો આપું છું.
 • 5:33 - 5:39
  શૂન્ય બરાબર નકારાત્મક ૧૨ એટલે?
 • 5:39 - 5:43
  તો તમે કહેશો કે બન્ને સંજ્ઞાઓ અલગ છે, પણ
 • 5:43 - 5:46
  ૦ તો ન સકારાત્મક છે અને ન નકારાત્મક
 • 5:46 - 5:48
  અને ૦ બારાબર કંઈપણ તે તોય ૦ જ હોય.
 • 5:48 - 5:52
  તેમાં કોઈ ફરક નથી પડતો કે તમે તેને ગુણ્યા કરો તે સંખ્યા
 • 5:52 - 5:54
  નકારાત્મક સંખ્યા છે કે સકારાત્મક સંખ્યા.
 • 5:54 - 5:58
  ૦ બારાબર ૦ હંમેશા ૦ જ હોય.
 • 5:58 - 6:00
  તો ચાલો જોઈએ કે આપણે આજ નિયમો ભાગાકાર માટે અપનાવી શકીએ કે નહિ
 • 6:00 - 6:03
  તો અહિયાં પણ એજ નિયમો લાગુ પડે છે.
 • 6:03 - 6:09
  જો હું ૯ ભાગ્યા નકારાત્મક ૩કરું.
 • 6:09 - 6:12
  તો, પહેલાં તો એ જોઈએ કે ૯ ભાગ્યા ૩ એટલે શું?
 • 6:12 - 6:14
  તો એ હશે ૩.
 • 6:14 - 6:18
  અને બન્ને ને અલગ સંજ્ઞાઓ છે, સકારાત્મક ૯, નકારાત્મક ૩.
 • 6:18 - 6:22
  તો અલગ સંજ્ઞાઓ એટલે નકારાત્મક.
 • 6:22 - 6:28
  ૯ ભાગ્યા નકારાત્મક ૩ બરાબર નકારાત્મક ૩.
 • 6:28 - 6:34
  ઓછા ૧૬ ભાગ્યા ૮ એટલે?
 • 6:34 - 6:38
  તો, ફરી એક વાર, ૧૬ ભાગ્યા ૮ બરાબર ૨, પણ
 • 6:38 - 6:39
  સંજ્ઞાઓ અલગ છે.
 • 6:39 - 6:45
  નકારાત્મક ૧૬ ભાગ્યા સકારાત્મક ૮, બરાબર નકારાત્મક ૨.
 • 6:45 - 6:49
  યાદ રાખો, કે અલગ સંજ્ઞાઓ નો જવાબ નકારાત્મક હશે.
 • 6:49 - 7:00
  ઓછા ૫૪ ભાગ્યા ઓછા ૬ એટલે?
 • 7:00 - 7:04
  તો, ૫૪ ભાગ્યા ૬ બરાબર ૯.
 • 7:04 - 7:09
  અને અહીં બન્ને, ભાજક અને ભાજ્ય
 • 7:11 - 7:14
  તે નકારાત્મક છે -- નકારાત્મક ૫૪ અને નકારાત્મક ૬ -- તો તે
 • 7:22 - 7:25
  ચાલો હજી એક કરીએ.
 • 7:25 - 7:30
  દેખીતી વાત છે કે ૦ ભાગ્યા કંઈપણ તે ૦ જ હોય.
 • 7:30 - 7:32
  તે તો સ્વાભાવિક છે.
 • 7:32 - 7:33
  અને તેજ રીતે, તમે કંઈપણ ભાગ્યા ૦ ન કરી શકો
 • 7:33 - 7:36
  -- તેય ખરું.
 • 7:36 - 7:38
  ચાલો હજી એક કરીએ.
 • 7:38 - 7:42
  તો -- જરા અલગ સંખ્યાઓ વિચારવા દો --
 • 7:42 - 7:45
  ૪ ભાગ્યા નકારાત્મક ૧ ?
 • 7:45 - 7:51
  તો, ૪ ભાગ્યા ૧ બરાબર ૪, પણ સંજ્ઞાઓ અલગ છે.
 • 7:51 - 7:53
  તો તે નકારાત્મક ૪ છે.
 • 7:53 - 7:54
  મારા ખ્યાલથી હવે સમજાયું હશે.
 • 7:54 - 7:57
  તો હવે હું ઈચ્છું છું કે તમે આમાંના કરી શકો એટલા
 • 7:57 - 8:01
  નકારાત્મક સંખ્યાઓના ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરો
 • 8:01 - 8:03
  અને યુક્તિઓ યાદ કરો
 • 8:03 - 8:04
  કે કયો નિયમ લાગુ પડશે.
 • 8:04 - 8:09
  અને સમય મળે ત્યારે જરા વિચારો કે કેમ
 • 8:09 - 8:11
  આ નિયમો લાગુ પડે છે અને ગુણાકાર કરતી વખતે નકારાત્મક
 • 8:11 - 8:15
  સંખ્યા ગુણ્યા સકારાત્મક સંખ્યા નો અર્થ શો થાય.
 • 8:15 - 8:17
  અને તે કરતાં પણ રસપ્રદ, નકારાત્મક સંખ્યાને ગુણો
 • 8:17 - 8:20
  નકારાત્મક સંખ્યા સાથે.
 • 8:20 - 8:23
  પણ મારા ખ્યાલથી હવે તમે તૈયાર છો
 • 8:23 - 8:27
  અને અન્ય દાખલા કરી શકશો.
 • 8:27 - 8:29
  આવજો.
 • Не синхронизирани
  દાખલો જે પહેલાં કર્યો તે ગુણાકાર હતો.
Title:
નામ: નકારાત્મક સંખ્યાઓના ગુણાકાર અને ભાગાકાર
Description:

Multiplying and dividing negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:28
pradhanvipul added a translation

Gujarati subtitles

Incomplete

Revisions