Return to Video

Least Common Multiple (LCM)

 • 0:00 - 0:08
  ตัวคูณร่วมน้อย ย่อว่า ค.ร.น. ของ
  15, 6 และ 10 คืออะไร?
 • 0:08 - 0:14
  ค.ร.น. ก็คือคำว่า ตัวคูณร่วมน้อยของ
  จำนวนเหล่านี้.
 • 0:14 - 0:17
  ผมรู้ว่ามันอาจไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่. แต่ลอง
  แก้ปัญหานี้ดู.
 • 0:17 - 0:22
  เวลาทำ ลองคิดถึงจำนวนเท่าของ 15, 6
  และ 10 ดู.
 • 0:22 - 0:26
  แล้วหาตัวคูณที่น้อยที่สุด ตัวคูณที่น้อย
  ที่สุดที่มีร่วมกัน.
 • 0:26 - 0:34
  ลองหาจำนวนเท่าของ 15 กัน. คุณมี 1 คูณ 15
  ได้ 15, 2 คูณ 15 ได้ 30,
 • 0:34 - 0:41
  แล้วถ้าคุณบวก 15 อีกที ได้ 45, บวก 15
  อีกที ได้ 60, บวก 15 อีกที
 • 0:41 - 0:49
  คุณได้ 75, บวก 15 อีกที ได้ 90, บวก 15
  อีกที ได้ 105.
 • 0:49 - 0:54
  แลถ้ายังไม่มีตัวคูณร่วมกับพวกนี้
 • 0:54 - 0:57
  คุณก็หาต่อไป แต่ผมจะหยุดไว้แค่นี้ก่อน.
 • 0:57 - 1:07
  ทีนี้ นั่นคืจำนวนเท่าของ 15 ไปถึง 105.
  เราทำต่อได้. ทีนี้ ลองดูตัวคูณของ 6.
 • 1:07 - 1:17
  ลองหาตัวคูณของ 6: 1 คูณ 6 ได้ 6, 2 คูณ 6
  ได้ 12, 3 คูณ 6 ได้ 18, 4 คูณ 6 ได้ 24,
 • 1:17 - 1:27
  5 คูณ 6 ได้ 30, 6 คูณ 6 ได้ 36, 7 คูณ 6
  ได้ 42, 8 คูณ 6 ได้ 48,
 • 1:27 - 1:40
  9 คูณ 6 ได้ 54, 10 คูณ 6 ได้ 60. 60 น่าสน
  เพราะเป็นตัวคูณร่วมของ 15 กับ 60.
 • 1:40 - 1:45
  เรามี 30 กับ 30, เรามี 60 กับ 60. ค.ร.น.
  --
 • 1:45 - 1:48
  ถ้าเราสนใจแค่ตัวคูณร่วมน้อยของ 15 กับ 6.
 • 1:48 - 1:57
  เราก็ตอบว่า 30. ลองเขียนลงไปนะ: ค.ร.น.
  ของ 15 กับ 6. ตัวคูณร่วมน้อย
 • 1:57 - 2:07
  ตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดที่มีร่วมกัน เราเจอ
  แล้ว. 15 คูณ 2 ได้ 30, และ 6 คูณ 5 ได้ 30.
 • 2:07 - 2:11
  นี่ก็คือตัวคูณร่วม และเป็น
  ตัวคูณร่วมน้อยที่สุด.
 • 2:11 - 2:16
  60 เป็นตัวคูณร่วม แต่มันมากกว่า. นี่คือ
  ตัวคูณร่วมน้อยที่สุด. มันคือ 30.
 • 2:17 - 2:23
  เรายังไม่ได้คิด 10 เลย. ลองเอา 10 มา.
  ผมว่าคุณคงเห็นแล้ว.
 • 2:23 - 2:31
  ลองหาจำนวนเท่าของ 10 กัน. มี 10, 20, 30,
  40 -- เรามาพอแล้ว. เพราะเราได้ 30 แล้ว.
 • 2:31 - 2:39
  30 เป็นตัวคูณร่วมของ 15 กับ 6 และมัน
  เป็นตัวคูณร่วมน้อยของเลขทุกตัว.
 • 2:39 - 2:47
  สรุปคือ ค.ร.น. ของ 15, 6 และ 10
  เท่ากับ 30.
 • 2:47 - 2:53
  ทีนี้ วิธีหาตัวคูณร่วมน้อย. ก็แค่หาตัวคูณ
  ของจำนวนแต่ละตัวมา --
 • 2:53 - 2:57
  แล้วดูว่าตัวที่มีร่วมกัน
  ที่น้อยที่สุดคืออะไร.
 • 2:57 - 3:02
  วิธีทำอีกอย่าง คือดูการแยกตัวประกอบเฉพาะ
  ของจำนวนแต่ละตัวนี้
 • 3:02 - 3:09
  และ ค.ร.น. คือจำนวนที่มีตัวประกอบในการแยก
  ตัวประกอบเฉพาะเหล่่านี้ ไม่มีอย่างอื่น.
 • 3:09 - 3:14
  ขอผมแสดงให้ดูนะ. คุณทำแบบนี้ได้
  หรือคุณบอกว่า 15
 • 3:14 - 3:24
  เหมือนกับ 3 คูณ 5 แค่นั้น. มันคือการแยก
  ตัวประกอบเฉพาะ, 3 คูณ 5 เป็นจำนวนเฉพาะ.
 • 3:24 - 3:31
  เราบอกว่า 6 ก็เหมือนกับ 2 คูณ 3. แค่นั้น
  เป็นการแยกตัวประกอบเฉพาะแล้ว.
 • 3:31 - 3:40
  เราก็บอวก่า 10 เท่ากับ 2 คูณ 5 ทั้ง 2 และ
  5 เป็นจำนวนเฉพาะ เราจึงแยกตัวประกอบแล้ว.
 • 3:40 - 3:51
  ค.ร.น. ของ 15, 6 และ 10, เราแค่รวม
  ตัวประกอบเฉพาะทุกตัว
 • 3:51 - 3:56
  ผมหมายความว่า -- เพื่อให้หารด้วย 15 ลงตัว
 • 3:56 - 4:04
  มันต้องมีอย่างน้อย 3 หนึ่งตัวกับ 5
  หนึ่งตัวในการแยกตัวประกอบเฉพาะ.
 • 4:04 - 4:10
  หากมี 3 คูณ 5 ในการแยกตัวประกอบเฉพาะ
  จะทำให้จำนวนนี้หารด้วย 5 ลงตัว.
 • 4:10 - 4:18
  เพื่อหารด้วย 6 ลงตัว มันต้องมีอย่างน้อย 2
  หนึ่งตัว กับ 3 หนึ่งตัว. เรามี 3 อยู่แล้ว.
 • 4:19 - 4:28
  เราต้องการ 3 ตัวเดียว. งั้น 2 หนึ่งตัว 3
  หนึ่งตัว เพื่อให้หารด้วย 6 ลงตัว.
 • 4:29 - 4:42
  เพื่อให้แน่ใจว่าเราหารด้วย 10, เราต้องมี
  อย่างน้อย 2 หนึ่งตัวกับ 5 หนี่งตัว.
 • 4:42 - 4:48
  เราได้ทุกอย่างแล้ว 2 x 3 x 5 เป็น
  ตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของ 10, 6 และ 5.
 • 4:53 - 4:53
 • 4:56 - 5:05
  คูณได้ 30. ไม่ว่าวิธีไหน. หวังว่าคุณคงเห็น
  ว่ามันถูกต้องแล้ว.
 • 5:06 - 5:13
  วิธีที่สองง่ายกว่า ถ้าคุณลองหาเลขที่
  ซับซ้อน --
 • 5:13 - 5:16
  คุณต้องคูณเลขนานมาก.
 • 5:16 - 5:22
  ไม่ว่าวิธีไหนก็เป็นวิธีที่ถูกต้องเพื่อหา
  ตัวคูณร่วมน้อยทั้งนั้น.
Title:
Least Common Multiple (LCM)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:24

Thai subtitles

Incomplete

Revisions