សន្ទរកថា ហ្គែតា ធាំបៃ នៅសន្និសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុ (ចំណងជើងរងជាភាសាខ្មែរ)

عنوان :
សន្ទរកថា ហ្គែតា ធាំបៃ នៅសន្និសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុ (ចំណងជើងរងជាភាសាខ្មែរ)
وصف :

សកម្មជនវ័យ១៥ឆ្នាំ ឈ្មោះ ហ្គែតា ធាំបៃ ពោលពាក្យពិតទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់អង្គការ​សហប្រជាជាតិ នៅក្នុងសន្និសិទ្ធិស្តីពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុ COP24។

more » « less
المدة:
03:30
Format: Youtube أساسي أصلي تمت المزامنة
This video is part of Amara Public.

عناوين فرعية download

Completed subtitles (1)